SİVİL SAVUNMA GÜNÜ NEDENİYLE İŞYERLERİNDE OKUNACAK VE BASINA GÖNDERİLECEK METİN

255

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN EMEKÇİLERE AÇIK MEKTUPTürkiye Cumhuriyeti Anayasası 55. maddesi ‘Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.’ hükmü yer alır.Anayasadan hüküm altına alınmış olan ücrette adaletin sağlanması yerine, uygulanan ekonomik politikalarla her geçen gün çalışanlar arasında ücret farkının derinleşerek devam ettiği bir dönemden geçmekteyiz. Etkin bir hizmet sunabilmeleri için, içişleri çalışanlarının ekonomik ve sosyal sorunları çözülmüş, insanca yaşanacak, adaletli bir ücret sisteminin oluşması ile mümkündür. İktidarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu bakan ve yüksek düzeydeki idareciler aynı zamanda o kurumun temel sorunlarıyla birlikte çalışanların sorunlarının çözümü noktasında da çaba sarf etmeleri gerekmektedir.Anayasa’nın 55. maddesinde belirtilen çerçevenin yerine getirilmesi hususunda iktidarın görevi gereği bu konuda düzenleme yapması gerekmektedir. Ülkemizde çalışanların almış olduğu ücret her geçen gün enflasyon karşısında erimekte, uygulanan ekonomik politikalar sonucu alım gücü düşmekte ve çalışanlar giderek yoksullaşmaktadır.Türkiye İstatistik Kurumunun son verdiği rakamlara bakıldığında, asgari geçim skalasının 1,902 YTL olduğu açıklanmıştır. Kamu çalışanlarının önemli bir bölümü genel idari hizmetler sınıfı oluşturmaktadır. Yaklaşık bir buçuk milyon çalışanın aylık almış olduğu ücret ise ortalama 650-680,00 YTL’dir. Ülkemizde uygulanan çarpık ücret politikaları sonucu aynı işi yapan, aynı hizmet yılına ve aynı koşullarda çalışanlar arasında ücret farkı ciddi anlamda farklılık göstermektedir.Birçok kamu kurum ve kuruluşunda temel maaşın dışında; ek ödeme, ikramiye, döner sermaye, fazla mesai gibi adlar altında ödeme yapılmaktadır. Özellikle kamu çalışanlarının en yoksul kesimini oluşturan İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı ile merkezdeki idari ve büro personeli gelmektedir.İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimler, valilik, kaymakamlık çalışanları ile taşrada nüfus ve vatandaşlık, sivil savunma, diğer büro memurları bu birimlerde çalışma koşulları ve hizmet binalarının fiziki koşullarının insan onuruna yakışmayan bir konumdadır. İl ve ilçelerde görev yapan çalışanlar, yemek, yol, lojman ve diğer sosyal ihtiyaçları karşılanmamakta, bugüne kadar bu sorunların çözümü konusunda Bakanlık somut bir adım atmamıştır. Özellikle İçişleri Bakanlığı, içişleri hizmetini bir asayiş sorunu olmaktan öteye görmeyen yaklaşımları sonucu, çalışanların sorunu çığ gibi büyümektedir. Nüfusta çalışanların yaşadığı sıkıntılar oldukça dikkat çekicidir. Mernis projesiyle birlikte iş yükünün farklı bir boyut kazanması ve bu projeyle birlikte çalışanları kullandıkları teknolojiden kaynaklı karşı karşıya kaldıkları hastalıklar (boyun fıtığı, eklem ağrıları, radyasyondan etkilenme vb.) karşısında koruyucu önlemler alınmamıştır.Yine İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliklerinde görev yapan personelin sorunları her geçen gün artarak devam etmekte, Bakanlık ise bu sorunları çözmek yerine kaç il ve ilçeyi gezdiklerini basından öğreniyoruz ve başka bir icraatlarına tanık olamıyoruz.Sivil Savunma Birliklerinde çalışan emekçilerin sorunları ve iş koşulları diğer emekçilerden daha farklıdır. Çünkü deprem, yangın, trafik kazaları, sel baskınları ve toplumsal olaylar karşısında 24 saat görev yapmaktadır. Dolayısıyla Sivil Savunma emekçisinin aşırı iş yükü, ödenek sorunu, görev tanımı, iş riski tazminatı, servis hizmeti, mesai, ek gösterge, kadro ve eksik personelle hizmet üretiminde bulunmak zorunda bırakılmışlardır.İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan memur, yardımcı hizmetli ve diğer personel 650 YTL’nin dışında herhangi bir sosyal yardım ve ek ödenekler almamaktadır. Hükümetin bütçe dengeleri bozulur gerekçesini ileri sürerek kurumlara yeteri kadar kaynak aktarmaktadır. Bu birimlerde çalışanlar gündelik rutin işlerini yaparken kırtasiye malzemelerini (kağıt, kalem, ataç, topluiğne) kendileri almakta ya da vatandaştan talep etmektedirler. Fedakarlığı ve özverinin çalışanlardan isteyenlere sormak gerekiyor: Anayasa’nın 55. maddesinin gerekliliğini yerine getirdiniz mi’ Elbette ki hayır. Başta bakan olmak üzere üst düzey bürokratlara gelince kaynak bulunuyor, yasa çıkarılıyor, ortalama bir memurun almış olduğu maaşın iki katı kadar kendilerine iyileştirme yapabiliyorlar. (2006 yılında birinci sınıf mülki amirlerine yapılan düzenleme ile verilen ek ödeme)İçişleri Bakanlığı’nda, ücret ve kötü koşullardan kaynaklı, merkez ve taşra biriminde çalışanlar diğer birimlere naklen geçiş yapmaktadırlar. Son beş yıl içerisinde başka kurumlara geçenlerin sayısı azımsanamayacak kadar artarak devam ediyor. Sayıları ise 3000 civarında olup, 2006-2007 döneminde ise 1500 civarında geçiş olmuştur. Bu durumla birlikte %50 eksik kadro ile hizmet verilmektedir.İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan nüfus, sivil savunma ve arama kurtarma birlikleri, genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ile merkez büro memurlarının sorun ve talepleri bir an önce çözülmelidir.Bu konuda taleplerimiz;1- Belirtilen birimlerde personel eksikliğinin giderilmesi ve yeni personel alımı,2- Atama ve Yükselme Yönetmelikleri demokratikleştirilip sözlü sınavlar kaldırılmalı,3- Görevde ve unvanda yükselme kriterleri objektif olmalı, liyakat esas alınmalı,4- Yardımcı hizmetlilerin memurluğa geçmelerinde engeller kaldırılmalı,5- Kurumların yasa ve mevzuatları anlaşılabilir ve demokratikleştirilmeli,6- Ek ödeme konusunda (Maliye, SGK, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi) bir çalışma yapılarak 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Yasasına ek madde eklenerek, günün koşulları dikkate alınarak 400 ile 500 YTL arasında bir ödeme düzenlemesi yapılarak herkese ayrımsız verilmeli,7- Çalışanlara bir maaş tutarında ikramiye verilmeli, hizmetin gereği yapılması gereken fazla mesailer gönüllülük temelinde olmalı ve ekonomik kriterler dikkate alınarak ödemelerin maaşa yansıtılarak ödenmesi,8- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliklerinde çalışanlar büro memuru statüsünden çıkartılıp arazi çalışanları koşullarına göre düzenlenmeli ve görev tanımı yapılmalı,9- Her türlü afet bölgesinde çalışan personelin özlük hakkı ve risk tazminatı biran önce yasal düzenlemeye kavuşturulmalı,10- Kuruma genel bütçeden ödenek miktarı artırılmalı,11- İl ve ilçelerde görev yapan personele servis verilmeli, servis olanağı olamayan yerlerde abonman bileti veya yol ücreti verilmeli,12- İçişleri Bakanlığı’nın birçok biriminde görev yapan personelin mesleklerini ifade eden kimlik kartları bulunmamakta, kimlik kartlarının düzenlenip verilmesi,13- Kadro ve personel sorunu çözülmeli, ek göstergede yaşanan sıkıntılar derhal çözülmeli,14- Devlet memurları yasasıyla belirlenen ve güvence altına alınan ve birçok kurumda da yönetmelikle belirlenen ‘yiyecek ve yardım yönetmeliği’nde ifadesi bulunan kazanımların günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi (yazlık-kışlık ayakkabı, takım elbise ile iş önlükleri)15- Sözleşmeli olarak çalışan personelin 657’ye geçirilmesi.28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle, tüm Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birliklerinde çalışan emekçilerin gününü kutluyoruz.Sorun ve taleplerin çözüme kavuşuncaya kadar mücadelemizin yükseltileceği ve konunun takipçisi olacağımız, tüm emekçiler tarafından bilinmelidir.
MERKEZ YÖNETİM KURULU
– EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET- ÜCRETTE ADALET İSTİYORUZ- YAŞASIN BES YAŞASIN KESK[kck]/p