28.03.2023 TARİHLİ KARAR – KEYFİ OLARAK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN ÜYEMİZİN MADDİ HAKLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVAYI İSTİNAF MAHKEMESİNDE KAZANDIK!

177

Keyfi olarak sözleşmesi feshedilen üyemizin maddi haklarına ilişkin istinaf mahkemesi kazanımı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre geçici personel statüsünde görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen, akabinde açtığımız dava sonucu işe iade edilen üyemize Mahkeme kararı uyarınca ödenmesi gereken maaş alacaklarının eksik ödenmesi nedeniyle açtığımız dava da işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararında; “Dairemizce iptaline karar verilen işlemin, önceki yargı kararının uygulanarak göreve başlatılma talebinin reddine ilişkin olduğu dikkate alındığında Dairemizin kararının sadece belirli bir hizmet  yılına ilişkin olarak uygulanması gereken bir karar niteliğinde olmadığı görüldüğünden davalı idare tarafından, Dairemizce verilen dava konusu işlemin iptaline ve işlem nedeniyle ödenmeyen parasal haklarının hak ediş tarihleri esas alınarak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin yargı kararının uygulanarak davacının sözleşmesinin feshedildiği 07.04.2016 tarihi ile yeniden göreve başlatıldığı 12.04.2021 tarihleri arasındaki döneme ilişkin ücret alacaklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerekirken, yalnızca sözleşmesinin feshedildiği 07.04.2016 – 30.12.2016 tarihlerini kapsayan döneme ait ücretlerinin yasal faizleriyle birlikte toplam 27.939,84 TL olarak davacıya yapılan ödeme nedeniyle eksik ödenen kısmın hesaplanarak ödenmesi talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” şeklindeki gerekçeye yer verilmiştir.

Karar İçin Tıklayınız…