ANKARA ŞUBELERİMİZ: SGK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ KARŞILANSIN!

184

Ankara Şubelerimiz, SGK Emekçilerinin taleplerine ilişkin 2 Aralık Cuma günü Şubemizde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada; Belirli bir süre hizmeti olan tüm SGK Emekçilerine uzmanlık kadrosunun verilmesi, özel hizmet tazminatı oranının artırılması, tüm SGK Emekçilerinin fazla mesai ücretleri ve ikramiyelerinin ödenmesi talep edildi.

Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız İhsan Gülhan tarafından okunan basın açıklaması metni aşağıdadır:

Değerli Basın Emekçileri;

Sanayi Devrimi bir yanda yeni bir zengin sınıf yaratırken diğer yanda yoksulluk, çaresizlik, ağır çalışma koşulları gibi sorunlar yaratarak toplumda derin yaralar açmıştı. Emeğiyle geçinmek zorunda olan kesimlerde huzursuzluğa, öfkeye yol açarak düzeni toplumsal patlamalar tehdidi ile karşı karşıya bırakmıştı. Bu nedenle kapitalizmin açtığı yaraları sarmak için gündeme gelen sosyal politikalar ile hastalık, iş kazası, işsizlik, yaşlılığa korumacı önlemler getirilmişti. Sosyal politikaların kapsamı zamanla genişleyerek eğitim, sağlık, barınma hakkını da içeren sosyal adalet kavramının doğmasını sağlamıştı. Afet, savaş, göç gibi felaketlere de çare olmayı önüne koyan koruma sistemi toplumsal hareketlerin mücadelesi ile sosyal devleti yaratmış, Sefiller romanıyla anlatılan vahşi dünyanın yerine refah devletini koyabilmişti. Alt sınıfların acısını dindirme, kapitalizmin açtığı yaraları sarma görevi gören sosyal politikalar toplumu bir arada tutan harç rolü oynarken bu politikaları yürütecek sosyal güvenlik kurumlarının önemi de açığa çıkıyordu.

Değerli Basın Emekçileri;

Bilindiği gibi Anayasamızın değişmesi teklif bile edilmesi mümkün olmayan ikinci maddesinde devletin temel karakterlerinden birinin sosyal devlet olduğuna vurgu yapılmıştır. Keza yine Anayasamızın 60’ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” temel hükmü ile sosyal güvenlik hakkı anayasal hak olarak tanınmıştır.

Ülkemizde farklı statüler için ayrı kurumlar aracılığıyla verilmeye başlanan sosyal güvenlik hizmetinin parçalı yapısı 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ortadan kaldırılarak SGK eliyle toplumun bütün kesimlerine tek çatı altında hizmet vermeye devam edilmektedir.

Ancak daha sonra sosyal politikaların altı oyularak halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkına erişimi engellenmiş, çalışanlar ve emekliler yine vahşi kapitalizm döneminde olduğu gibi piyasanın insafına terk edilmiştir. Sosyal haklara yönelik bu saldırı SGK çalışanlarını da vurmuş, 666 sayılı KHK ile sahip olduğu haklar gasp edilmiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

Adaletsizlikle yaralanmış bir toplumun bireylerine doğumdan ölüme kadar hizmet üreten, dahası toplumun artan ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün daha çeşitli ve daha yoğun iş üretmek zorunda kalan sosyal güvenlik kurumu çalışanları adeta devletin üvey çalışanları olarak görülmektedir. Toplumsal huzurun sağlanması yönündeki emeği takdir edilmeyen SGK çalışanları ekonomik ve sosyal açıdan da kayıplar yaşamaya devam etmektedir.

Değerli Basın Emekçileri;

Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile 85 milyon yurttaşımıza ve sayısı milyonlarla ifade edilen göçmenlere iş kazası, hastalık, afet, savaş, terör gibi hallerde, başkalarının yardımına ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşıladığını propaganda etmektedir.

Vatandaş odaklı sosyal güvenlik anlayışı terk edilerek müşteri odaklı bir anlayışla hizmet verilmeye başlanmış olsa da, kamusal haklarımız şirketlere devredilmiş olsa da sosyal güvenlik sistemimiz yara bandı görevini olabildiğince sürdürmektedir.

Bu hizmetleri sığınmacılarla birlikte yaklaşık yüz milyon kişiye sunan Sosyal Güvenlik Kurumu emekçileri hükümetin övündüğü bu sistemi ayakta tutmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadırlar.

Pandemi dönemlerinde, işverene sağlanan prim affı dönemlerinde 33.000 SGK emekçisi hafta sonları da dahil hizmet vermektedirler.

Hükümetin önce karşı çıktığı şimdi ise seçim rüşveti olarak gündemine aldığı EYT yasası da SGK emekçilerinin var olan iş yükünü katlayacaktır. En az 1,5 milyon kişinin emekli olacağı göz önünde bulundurulursa SGK emekçisinden yine fazla mesai yapması, özel hayatından fedakarlık etmesi, zamana karşı yarışması istenecek.

SGK emekçileri, tüm bu olumsuzluklara rağmen emeğini, özverisini ortaya koymaktan değil, haklarının gasp edilmesinden şikayetçidir. Sosyal adalet için görev yapan emekçilerin kendilerine de adil davranılmasını istemeleri en doğal haklarıdır.

SGK emekçilerinin taleplerini iletmek için başlattığımız diyalog girişimlerini sonuçsuz bırakan Kurum yönetimi bu basın açıklamasını yapmamızı zorunlu kılmıştır.

Değerli Basın Emekçileri;

Sosyal Güvenlik Kurumu emekçileri olarak;

  1. Kamuda tüm kurumlarda kariyer planlaması varken SGK emekçilerinin kariyer planlamasının olmamasını kabul edilmez buluyoruz. Üniversite mezunu bir personel SGK da VHKİ olarak işe başlamışsa 30-40 yıl sonra yine aynı kadrodan emekli olmaktadır. Bu nedenle belirli bir süre hizmeti olan tüm çalışanlara uzmanlık kadrosunun verilmesini talep ediyoruz
  2. Özel hizmet tazminatı oranının artırılmasını,
  3. Tüm çalışanlara acilen hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesini,
  4. İkramiyelerin tekrar ödenmesini talep ediyoruz.