23.06.2022 TARİHLİ KARAR – TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN İPTALİNİ TALEP ETTİĞİMİZ BİR KISIM MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

684

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği 11.05.2021 tarih ve 31481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sendikamız tarafından, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve menfaat ihlalini engellemek amacıyla Yönetmeliğin hukuka aykırı maddelerinin iptali istemiyle Danıştay 2. Dairenin 2021/16530 E. Sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır.

23/06/2022 tarihli ara karar ile;

”Hizmet bölgeleri ve süreleri” başlıklı 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan ”herhangi bir nedenle” ibaresinin belirlilik ilkesine aykırılık gerekçesiyle,

”Mazeret grupları” başlıklı 10. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan ”eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak’‘ ibaresinin ”devlet hastanelerine” yer verilmemek suretiyle eksik düzenleme yapılması nedeniyle,

‘Mazeret grupları” başlıklı 10. maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Mazeretlerin değerlendirilmesinde; can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği öncelik sırası esas alınır” düzenlemesinin çerçeve yönetmelikte mazeret grupları arasında herhangi bir öncelik sırasına yer verilmediği halde, dava konusu Yönetmelikte, Ticaret Bakanlığı personelinin yer değiştirme suretiyle atanmasında, yer değiştirmeye tabi personelin mazeretleri değerlendirilirken öncelik sıralaması yapılması nedeniyle,

”Mazeret grupları” başlıklı 10. maddesinin 8. Fıkrasında yer alan “6’ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen 2’nci ve 3’üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir” düzenlemesinin 2. ve 3. hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet sürelerinin tamamlanması şartına bağlı tutulmasına ilişkin dava konusu düzenlemede, üst hukuk normlarında öngörülmeyen şekilde engelleme getirilmesi nedeniyle,

”Geçici görevlendirmeler” başlıklı 15. maddesinin 3. fıkrasında yer alan ”ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler” ibaresinin takdire dayalı bu görevlendirmelerde süre sınırının bulunmamasının geçici görevlendirmenin mahiyetiyle bağdaşmadığı gibi kamu hizmetinin yürütülmesinde aslolan geçici görevlendirme olmadığı gerekçesiyle, YÜRÜTMESİNİN DURUDURLMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Karar İçin Tıklayınız…