GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANI SAYIN MUSTAFA KILINÇ İLE GÖRÜŞTÜK…

2331

23 Eylül 2021 Perşembe günü, Genel Başkanımız Bahadır BERDİCİOĞLU ve Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreterimiz Özer AVANAŞ’ın katılımıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Sayın Mustafa KILINÇ ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

Yapılan görüşmede aşağıdaki hususlar ifade edilmiştir;

  • Kurum İçi Gelir Uzmanlığı sınavına yönelik sendikamızca açılan davaya, idarenin yapmış olduğu itiraz üzerine Danıştay’ın kararı ile yürütmenin durdurulmasının kaldırılması üzerinden, idarenin kurum içi Gelir Uzmanlığı sınavını, 2006 ve 2012 yılları arasında yapılan sınavlar emsal alınarak yapılması gerektiği, bu anlamda sendikamızca açılan ve Danıştay tarafından esas hakkında yürütülen dava sürecinin sendikamızca takip edileceği ifade edilmiştir. Ayrıca açılacak sınavın ilan edilen format ve içerikte yapılması durumunda, geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda belirlenen yazılı sınavda uygulanan 70 başarı puanı üzerinde not aldığı halde, açılacak sınavda yazılı başarı puanının 75 olarak esas alınması durumunda, ilan edilen 75 başarı puanının altında not alıp başarısız ilan edilen çalışanlar nezdinde sınav sonuçlarının tartışmalı hale geleceği ve bu konuda yaşanacak mağduriyetlerin de sendikamızca titizlikle takip edileceği belirtilmiştir.
  • Kamu kurumlarına personel alımları dahil olmak üzere yapılan sınavlarda uygulanan mülakat uygulamasının yarattığı haksızlıklar ve yaşanan haksızlıkların kurum çalışanları aidiyet bağını zayıflattığı ve nitelikli personeli unvan sınavlarına katılmasına olumsuz etki yaptığına vurgu yapılmıştır. Mülakat uygulamasının kaldırılması hakkında yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Bu eksende kurum tarafından yapılan sınavlarda başarı sıralamasının yazılı başarı puanına göre yapılmasını doğru olacağı; başarı sıralamasının bu şekilde yapılasının sınava girenler açısından tartışmayı en aza indireceği üzerinde durulmuş olup, kurum tarafından 05.06.2021 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavı sonucunda yapılan değerlendirmemin çalışanlar nezdinde olumlu bulunduğunun altı çizilmiştir.
  • Cumhurbaşkanlığınca Sağlık Çalışanları, Öğretmenler, Polis ve Din görevlerine verileceği ifade edilen 3600 ek gösterge ifadesinde Maliye Bakanlığı personeli de dahil olmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan kamu çalışanlarını yer almadığı ve 3600 ek göstergenin verileceği ifade edilen çalışanlarla sınırlı tutulmasının haksızlık yaratacağı bilgisi paylaşılmış olup, yapılacak çalışmalarda Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin de 3600 ek gösterge talebinin olduğu ifade edilmiştir.