ÇİĞDEM TOKER: SGK NEDEN SAYIŞTAY’DAN KAÇIRILDI’ (20. 07. 2018)

189

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sayıştay denetimi dışına çıkarıldı.

Her şeyi yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden 4 No’lu olanı, SGK’yi de ele alırken, kurumun Sayıştay denetimine tabi olduğu maddesini metne yazmadı.

Tık. İşte bu kadar. Bir küçük cümle, birkaç tuş hareketi:

SGK artık Sayıştay denetiminin dışındadır.

SGK’nin, TBMM; yani aslında halk adına yapılan bir denetim olan Sayıştay denetiminden kaçırılması demek, hesaplarının karartılması demektir.

DİSK Genel Başkanı
Arzu çerkezoğlu
sordu:

– 70 milyon çalışana, emekliye ve hak sahibine hizmet veren

– 2017 itibarıyla, 288 milyar TL geliri ve 312 milyar TL gideriyle, devlet bütçesinin yarısına yakın bütçeye sahip SGK neden denetimsiz bırakıldı?
Sayıştay: Hesaplar güvenilir değil

Meğerse cevaplar yine Sayıştay raporunda duruyormuş. SGK hesaplarını denetleyen son Sayıştay raporu (2016) inanılmaz. . .

Yerim elverdiği ölçüde paylaşacağım. önce, durumu en yalın özetleyen 37. sayfadaki
“Denetim
Görüşü”
maddesine bakalım:

“SGK 2016 yılına ilişkin mali rapor ve
tablolarının –
‘Denetim Görüşünün Dayanakları’
bölümünde açıklanan nedenlerden
dolayı-doğru ve güvenilir bilgiiçermediği kanaatine varılmıştır. “

özetleyelim:
Sayıştay, SGK rapor ve tablolarının güvenilir bilgi içermediğini açık açık yazmış.

Gelelim
“açıklanan nedenler”e. Sayıştay’ın SGK rapor ve tablolarını
“doğru
ve güvenilir”
bulmaması, 15 ayrı bulguya dayanıyor. Bir kısmı teknik gelebilir. Ama tarihe kayıt düşmek açısından dilini sadeleştirerek bu listeyi vereceğim;
Alacaklar takip edilmemiş

– Kurum alacaklarının mali tablolarda
tam, doğru ve zamanında muhasebeleştirilmemesi
ve raporlanmaması


Faaliyet ve alacak hesaplarına ilişkin tahsilatların emanet hesaplarından mahsup edilmemesi nedeniyle SGK’nin varlık ve yükümlülükleri ile faaliyet sonuçlarının hatalı raporlanması

– Geçici/Kesin teminat niteliği taşımayan
tahsilatların hatalı raporlanması

– Kurum alacaklarıyla ilgili icra işlemlerinin muhasebe sistemine aktarılmaması

– Kurum alacaklarının terkinine ilişkin iş
ve işlemlerin hatalı raporlanması
– Kurumun kamu zararı ve fazla ödemelerinin takip ve tahsilatına ilişkin muhasebe kayıtlarının mali tablolara doğru yansıtılmaması


Bazı prim borçları hakkında yasal
işlem başlatılmaması

– Süresinde ödenmeyen hizmet borçlanmalarına ait tahakkuk kayıtlarının güncellenmemesi

– Müşterek emeklilik paylarına ilişkin
kurum ve sandıklar arası hesaplaşmanın
usulüne uygun yürütülmemesi


Hazine ile SGK arasında imzalanmış ikraz anlaşmalarına dayalı olarak kullandırılan kredilerin hatalı raporlanması


Mahsup dönemine aktarılan avansların
zamanında kapatılmaması

– Değer Hareketleri hesap grubunun tam ve doğru raporlanmaması

– Sözleşmeye bağlı gider taahhütlerinin
mali tablolarda gösterilmemesi

– SGK mülkiyetindeyken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilen, dinlenme ve bakımevi bedellerinin tahsil edilememesi

– SGK mülkiyetindeyken Maliye
Bakanlığı’na devredilen taşınmazlarınbedellerinin tahsil edilmemesi

Sayıştay denetçilerinin SGK’ye bu eksiklikler için yazdığı yazılara gelen ve ana kayıt sistemlerinin nasıl kurulamadığına dair resmi cevaplar ise ayrı bir ibret belgesi.

Aslında Sayıştay raporundaki sadece şu tespit, denetimden çıkarılmanın nedeni hakkında fikir veriyor:

“Her türlü kamu kaynağının elde
edilmesi ve kullanılmasında görevli veyetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik,
verimli ve hukuka uygun olarak
elde edilmesinden, kullanılmasından,
muhasebele
ştirilmesinden, raporlanmasından
ve kötüye kullanılmaması için
gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur
ve yetkili kılınmı
ş mercilere hesap
vermek zorundadır. “

Belli ki, doğru düzgün bir sistem kuramayıp, alacakların takibini yapamayan bir SGK’nin eninde sonunda hesap verme ihtimali, rahatsızlık yaratmış.

İyi de hangi karartma sonsuza dek sürmüş ki bu sürsün.

Bu da sürmez. Ama SGK gibi bir kurumu denetim dışına çıkarmanın bedeli bütün ekonomiye olur.
20 TEMMUZ 2018 – CUMHURİYET