TEK ADAM REJİMİ OHAL VE KHK’LAR ELİYLE İNŞA EDİLİYOR!

286119px; 230px; AKP bayramlarımızı da kendi siyasal amaçları ve hedefleri için bir araç olarak kullanıyor. Diğer bazı KHK’larda olduğu gibi bu kez de ülkemiz 10 gün gibi uzun bir bayram tatiline girerken 25 Ağustos 2017 tarihinde 693 ve 694 sayılı KHK’lar ile yaşamın her alanına ilişkin düzenlemeler yapılmış, yüzlerce kamu emekçisi bayram öncesinde ihraç edilmiştir.
AKP olağan koşullarda TBMM’den kolay kolay geçemeyecek olan düzenlemeleri KHK’lar ile yapmaktadır. Sağlıkta performansa sisteminden tutalım yargıya, sosyal güvenlikten tarıma, köy koruculuğundan sınır ihlallerine kadar birçok alanda yapılan köklü değişiklikler TBMM ve yargı denetimi hiçe sayılarak KHK ile hayata geçirilmiştir.
694 Sayılı KHK ile tıpkı torba yasalar gibi birçok alanda düzenlemeler yapılmış, 2019 yılı beklenmeden devletin tüm kurumlarının tek adam rejimine bağlanmasının çalışmaları hızlandırılmıştır. Bundan sonraki KHK’lar ile tek adam rejiminin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmesi 2019 yılından önce tamamlanacaktır.
694 Sayılı KHK ile TBMM’nin işlevinin kalmadığı ilan edilirken, milletvekillerinin dokunulmazlığı da tarafsızlığı konusunda inandırıcılığı kalmayan, güven endekslerinin diplerde seyrettiği, kendilerinin belirlediği yargıya teslim edilmiştir. “Seçim öncesi ve sonrası” denilerek 2019 yılı seçimleri şimdiden ipotek altına alınmıştır. Uzun tutukluluğun temel bir insan hakkı ihlali olduğunu iki yıl önce kendileri ifade etmişken, yeniden hayata geçirilmiştir.
Başbakan, Cumhurbaşkanının memuru haline getirilirken, MİT her yönüyle Saray’a bağlanmıştır.
Artık anayasa ile değil anayasanın yerini alan KHK’lar ile yönetiliyoruz. Anayasanın 90. Maddesi ile usülüne göre imzalanmış uluslararası sözleşmeler ile mevcut anayasa bile bir nebze olsun bir denetime tabi iken, KHK’lar hiçbir denetime tabi değildir. KHK’lar padişah fermanı gibi kullanılmaktadır.
694 sayılı KHK ile tek adam rejimi inşa edilirken,
693 sayılı KHK ile de inşa sürecinde kendilerine sorun çıkartacağı düşünülen kamu emekçilerinin tasfiye edilmesi uygulaması devam etmiştir. 693 sayılı KHK ile bağlı sendikalarımızdan 69 üye haksız, hukuksuz, sorgusuz ve sualsiz şekilde ihraç edilmiştir.
AKP, siyasi projesini hayata geçirmek, kültürel hegemonyasını tesis etmek, neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda emek alanını KHK’lar ile zapt u rapt altına almak istemektedir.
AKP sivil darbesi açıkça sendikal örgütlülüğü, temel hak ve özgürlükleri hedef almaktadır. Sendikal hak ve özgürlükler KHK’lar yoluyla ortadan kaldırılmaktadır. Gerek ihraçlarda ve gerekse de açığa almalarda herhangi bir hukuksal süreç işletilmemekte, siyasi iktidar keyfiyete dayalı ve kendi siyasal ajandası doğrultusunda çıkardığı KHK’larla aileleri ile birlikte milyonlarca insanımızın hayatını karartmak istemektedir.
Bu faşist saldırı ve kuşatma, emek ve demokrasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadelesi ile mutlaka püskürtülecek, aşılacaktır.
KESK ve bağlı sendikalarımız, darbe hukukuna karşı fiili, meşru ve demokratik direnişini, dayanışma ilişkilerini ve hukuki mücadelesini her ne pahasına olursa olsun, tüm zorlukları göğüsleyerek yürütmeye devam edeceklerdir.