ADALET BAKANLIĞI’NDA ROTASYON UYGULAMASI DERHAL DURDURULMALIDIR!

246202px; 220px; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 14. 05. 2016 tarih ve 29712 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yaklaşık bir yıldır askıda bekletilen uygulama, içinde bulunduğumuz günlerde yeniden gündeme getirilmiş, rotasyona tabi personelden kişisel bilgilerinin toplanmasına başlanmıştır. önümüzdeki haftalarda ise 20 il üzerinden yapılacak tercihler ışığında uygulama fiilen başlatılacaktır.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL sürecinde çıkarılan KHK’larla birlikte gerçekleştirilen ihraçlarla tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Adalet Bakanlığı birimlerinde de personel eksikliği hat safhaya çıkmış, mahkemeler çalışamaz hale gelmiştir. Ortaya çıkan kaos ortamına rağmen rotasyon yönetmeliğinin uygulamaya koyulması; yazı işleri, idari işler müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlerinin zorunlu rotasyona tabi tutulması yaşanan sorunları içinden çıkılamaz hale getirecektir.
Mahkemelerde işleri durma noktasına getiren yoğunluğa karşın rotasyon yönetmeliğinin uygulanması, KHK yoluyla ihraçlarla devam ettirilen tasfiyelere rotasyon yoluyla tasfiye süreci eklemektedir. Yıllarını yargı hizmeti üreterek uzmanlaşmış, nitelikli kadroların zorla emekli edilmesi hedeflenmektedir.
Yapılan değişikliklerle, Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürleri belli hizmet sürelerine bağlı olarak zorunlu rotasyona tabi hale getirilmiştir. Yıllarca zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin zorunlu yer değiştirme esaslarına tabi tutmayı gerektiren haklı ve hukuki bir sebep bulunmamaktadır. İdare, düzenleyici işlem yapma yetkisini kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun şekilde kullanmamaktadır.
Yazı işleri ve idari işler müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürleri, genel idari hizmetler sınıfında büro hizmeti veren kamu görevlileridir. Dolayısıyla, anılan kadrodaki personelin yurdun değişik hizmet bölgelerinde görev yapmaları hizmetin yaygınlaşması amacına hizmet etmeyeceği gibi, yaptıkları iş de zorunlu yer değiştirme esaslarına tabi tutulmayı gerektiren mahiyette değildir. Kaldı ki; kurum bünyesinde personel ihtiyacı doğması halinde, dışarıdan atama yoluyla ya da personelin tercihi esas alınarak atama yapılması daha hakkaniyetli bir uygulama olacaktır.

Mesleğe başlarken zorunlu yer değiştirmeye tabi olacakları bilgisine sahip olunması durumunda müdür olarak görev yapmayı tercih dahi etmeyecek personelin çalışma süresini doldurması halinde tayininin çıkarılması, sadece kendisini değil, aile bireylerinin ve birlikte yaşadığı herkesin yaşantısını doğrudan etkileyecek ve gelinen noktada ciddi bir mağduriyet doğacaktır.
Ayrıca, rotasyon düzenlemesi, yıllarca görev yapan, yazı işleri ve idari işler müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlerinin, mesleğe başlarken görev yapacakları yerin değişmeyeceği yönündeki haklı beklentilerinin sarsılmasına ve geleceğe dair planlarının tamamen değişmesine sebep olacak, bireylerin kazanılmış haklarını ihlal edecek, hukuk devleti ve hukuki istikrar ilkeleriyle çelişecektir.
Kaldı ki, diğer kamu kurumlarında benzer görevi yürüten personel zorunlu yer değiştirme esaslarına tabi tutulmamakta, düzenleme uygulama birliğini sarsarak, aynı görev ve sorumluluğu üstenen personelin farklı esaslara tabi tutulmasına sebep olacak, hem eşitlik ilkesini ihlal edecek hem de hukuki olmayacak, ilgili kamu görevlilerinin iş güvencesinin ihlal edilmesinin de önünü açacaktır.
Rotasyon yönetmeliğinin uygulanması yukarıda da açıklamış olduğumuz gibi doğrudan yazı işleri ve idari işler müdürleri ile mahallî bilgi işlem ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlerini mağdur etmekle birlikte konunun diğer muhatabı ve mağduru ise yargı hizmetlerinden yararlanan yurttaşlarımızdır. Zaten işlemez hale getirilen yargı hizmetlerinin nitelikli kadroların tasfiyesi ile birlikte yurttaşların yargı hizmetlerine, adalete ulaşmaları daha da zorlaşacaktır.
Sendikamızca Rotasyon Yönetmeliğinin iptaline yönelik Danıştay’da dava açılmış, ancak davamızın esastan görüşülmesine devam edilmektedir. Konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, kamu görevlilerinin geriye dönüşü mümkün olmayan mağduriyet yaşamasının engellenmesi bakımından, bir an önce Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğindeki Rotasyon düzenlemesinin iptal edilmesini ve rotasyon çalışmalarının durdurulmasını istiyoruz.
Tüm yargı emekçilerini insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için mücadeleyi yükseltmeye, sendikamız çatısı altında hak mücadelesine katılmaya davet ediyoruz!

MERKEZ YÖNETİM KURULU