19.07.2013 – GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

160

Danıştay 5. Dairenin 16.05.2013 tarih, E: 2013/108, K: 2013/4014 sayılı dilekçe red kararı uyarınca davanın yenilenmesine, 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 6 ıncı maddesinin 1/a bendi ile 8 inci maddenin 1 inci fıkrasının a/2 bendinde ve c/2 bendinde yer alan “son iki yılını bakanlıkta geçirmiş olmak” ibaresi ile aynı maddenin b/2, ç/4, d/2, e/2, f/2, g/2 bentlerinde yer alan “En az iki yılını bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla” ibaresinin ve 22 inci maddenin 4 üncü fıkrasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ile iptali için dava açılmıştır.