ADALET BAKANLIĞI GENELGEYİ GERİ ÇEKSİN?

227

kckhtmlbykrnkckheadbykrnkcktitlebykkck/titlebykrnkck/headbykrnkckbodybykrnkckp style=cttext-align: center;kckembykAdalet Bakanlığı’nı Yargı Emekçilerinin İş Güvencesini Hedef Alan 16.04.2013 Tarihli Genelgeyi Geri Çekmeye Çağırıyoruz!kkckp style=cttext-align: ;Bugün, Adalet Bakanlığında 4688 sayılı Yasa gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu toplantısı yapılmaktadır.kckp style=cttext-align: ;Bu kurulun tarafları olan Adalet Bakanlığı yetkililerini ve yetkili sendika olan Büro Memur-Seni uyarıyoruz. Yargı emekçilerinin iş güvencesi pazarlık konusu yapılamaz, performans ve rotasyon uygulamaları kabul edilemez…
Sendikamız tarafından konuyla ilgili olarak bugün Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılmıştır.
Genel Başkanımız Ahmet Kesikin okuduğu basın açıklaması metni:kckp style=cttext-align: center;BASINA VE KAMUOYUNA kckp style=cttext-align: ;ADALET BAKANLIĞINI YARGI EMEKÇİLERİNİN İŞ GÜVENCESİNİ HEDEF ALAN 16.04.2013 TARİHLİ GENELGEYİ GERİ ÇEKMEYE ÇAĞIRIYORUZ! kckp style=cttext-align: ;Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 16.04.2013 tarihli genelgede, “… Zabıt Katibi ünvanında görev yapan personele en az 3 ay öncesinden duyuru yapılmak suretiyle, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6ncı Maddesinin (c) bendi gereğince, memurluğa alınma şartlarından olan, 3 dakikada 90 kelime yazma şartını kaybedip, kaybetmediklerinin tespiti amacıyla, uygulama sınavı yapılması, uygulama sınavına alınan zabit katibi sayıları ile başarı durumlarının Bakanlığa iletilmesi, uygulama sınavında başarısız olanların 3 ay sonra tekrar uygulama sınavına alınarak, başarısız olanların 657 sayılı kanunun 98. Maddesi gereğince durumları değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilmesi hususlarında, bilgi ve gereğini rica ederim? denilmekteydi.
Yine İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı tarafından yayınlanan genelgede, “Bakırköy, Büyükçekmece ve kckimg class=ctavatarct =ct127ct name=cthaberct


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct279ct /byk Küçükçekmece Adalet Dairelerinde ki Yazı İşleri Müdürleri yönünden ise kalem mevzuatı kapsamında hizmet içi eğitim imtihanı yapılacak olup, başarısız olanlar için sözleşmenin feshi ve iş yoğunluğu az olan Adliyelere tayini yönünde çalışma yapılacaktır” ifadesi yer almakta idi.
AKP Hükümetinin genelde kamu emekçilerine özelde ise yargı emekçilerine yönelik hak gasplarının artarak devam ettiği, yoksulluk sınırı altında çalışmaya mahkûm edildiğimiz, gelirimiz azalırken sürekli olarak iş yükümüzün artarak devam ettiği bir süreç yaşamaktayız…
Yine 657 sayılı DMKnın değiştirilmesi ile ilgili tartışmaların yaşandığı bir süreçte, mevcut 657 sayılı DMKnın mevcut haliyle bile rotasyon, performans ve iş güvencemize dönük saldırıların Adalet Bakanlığında ortaya çıkması AKP hükümetinin kamuya getirmeye çalıştığı personel rejimini de ortaya koymaktadır.
Adalet Bakanlığında yaşanan süreç sendikamız tarafından değerlendirilmiş süreç ve uygulamaya dönük olarak yargı emekçilerini aydınlatma, eylem ve etkinlik hazırlıkları başlatılmıştır. Bu süreçte Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 16 Nisan 2013 tarihli yazıda Adalet Bakanlığında yetkili sendika olan Büro Memur Sen?in talebi üzerine bugün yapılmakta olan kurum idari kurulu toplantısına kadar uygulamanın ertelendiğini bildirilmiştir. Yine malum sendikanın web sayfasında yapılan açıklamada ilgili genelgenin iptal edildiği şeklinde bir açıklama yapılarak yargı emekçilerini yanıltılmıştır.
kckimg class=ctavatarct =ct193ct name=cthaberct

style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ;ct ct258ct /byk Bizler Adalet Bakanlığının bütçesi görüşülürken yaptığımız eylemlerle yargı emekçilerinin taleplerini meclise taşıdık, ulaşım ödeneklerinin gaspına karşı direndik, 14 Şubat günü ülke genelinde bordro yakma eylemleri yaptık, 27 Şubat tarihinde görkemli bir grevi hep birlikte hayata geçirdik. Son olarak 22 Nisan tarihinde ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamaları ile 16 Nisan tarihli genelgenin iptal edilmesini talep ettik.
Bugün burada 4688 sayılı yasa gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu toplantısı yapılmaktadır. Bu kurulun tarafları olan Adalet Bakanlığı yetkililerini ve yetkili sendika olan Büro Memur Seni uyarıyoruz. Yargı emekçilerinin iş güvencesi pazarlık konusu yapılamaz, performans ve rotasyon uygulamaları kabul edilemez…
Büro Emekçileri Sendikası olarak performans ve rotasyon uygulamalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi iş güvencemizin kaldırılması girişimlerine karşı topyekûn direniş başlatacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz…
GÜVENCELİ İŞ, GÜVENCELİ ÜCRET
KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ
MERKEZ YÖNETİM KURULU