22.04.2013 – İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILMA GEREKÇESİYLE VERİLEN CEZA YARGIDAN DÖND܅

140

Tekel İşçilerinin eylemleriyle yeniden gündeme gelen güvencesiz çalıştırma uygulamalarına son verilmesi talebiyle 26.05.2010 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi kararına katılan Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü çalışanı üyemiz Ömer ŞAHİN’e verilen kınama cezası nedeniyle kesilen ek ödemesine ilişkin Sendikamızca 2011/871 esas no, 2012/301 karar no’yla Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne açılan davada, “kınama cezasına istinaden davacıya ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kararın bozulması talebiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne yapmış olduğu itiraz Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin 2013/320 esas no, 2013/265 nolu kararı ile Şanlıurfa İdare Mahkemesi’nce verilen 29.02.2012 gün ve E:2011/871, K:2012/301 sayılı Karar usul ve hukuka uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından itiraz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 05.03.2013 tarihinde oy birliği ile karar vermiştir.