YARGI EMEKÇİLERİN SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNEREK YARGI HİZMETLERİ ETKİNLEŞMEZ

220

Son on yılda AKP özellikle kamu hizmetlerinde ve çalışma yaşamında, emekçilerin aleyhine yaptığı bütün düzenlemeleri ‘değişim’ adı altında süslü yalanlarla uygulamaya geçirdi.
AKP’nin yargıda birikmiş sorunlara en son bulduğu süper çözüm ise adalet hizmetlerinin peşin parayla verilmesi oldu. Böylece cebinde parası olmayan dava açamayacak, yargıya başvurmayıp başının çaresine bakacak, dava açılmayınca da yargının yükü hafiflemiş olacak!
Yine bugünlerde kamuoyuna reform olarak sunulan, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun tasarısı TBMM’ye gönderildi.
Yargı hizmetlerini etkinleştireceği söylenen kanun tasarısında ağır iş yükünü çeken yargı emekçilerinin talepleri yine görmezden gelinmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulan tasarıda mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfından çıkarılarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasına dair düzenleme olmasına rağmen, TBMM’ye sevk edilen tasarıda bu madde çıkarılmıştır.

Burada sormak gerekiyor;
Birçok mahkemede ve Cumhuriyet Savcılıklarında her yıl devreden dosyalarla birlikte dava sayısı korkunç bir biçimde artarken, personel eksikliği nedeniyle tuttuğu nöbet karşılığında dahi izin kullanma, hasta olma, rapor kullanma hakkı olmayan, ülke genelindeki yaklaşık 40.500 yargı emekçisini görmeden, taleplerini karşılamadan yargıyı nasıl etkinleştireceksiniz’
Bir taraftan düşük ücretlerle çalıştırılırken diğer taraftan maaş hesabında yer alan ek ödemeleri emeklilik aylığına yansıtılmayan, emekli olduğunda ek ödemeler ortadan kalktığı için maaşı yarı yarıya düşen bu nedenle emekli olamayan, yargı emekçilerini görmeden, taleplerini karşılamadan yargıyı nasıl etkinleştireceksiniz’
Her türlü keyfi yer değişikliğine uğrayan,
İş yoğunluğu nedeniyle hafta içi mesai saatlerinin bitiminden sonra, hafta sonu ve bayram tatillerinde bile çalışmaya zorlanan,
Kadrosuz ve güvencesiz olarak 4/B ve 4/C statüsünde, her an işini kaybetme korkusuyla çalıştırılan yargı emekçisini görmeden, taleplerini karşılamadan yargıyı nasıl etkinleştireceksiniz’
İş yoğunluğu nedeniyle doğan en küçük hatada disiplin soruşturmasıyla tehdit edilen,
İş yüküne bağlı olarak bel ve boyun fıtıkları, kalp ve damar hastalıkları ve özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarla cebelleşen,
Sosyal yaşamları sıfırlanan ve aile yaşamlarını sürdürebilmeleri giderek olanaksız hale gelen, çocuklarının bakımı için kreş bulamayan, kreş bulsa parası yetmeyen yargı emekçilerini görmeden, taleplerini karşılamadan yargıyı nasıl etkinleştireceksiniz’
Gerek teknik olarak gerekse işleyişe yönelik alt yapısı tamamlanmayan UYAP’dan doğan bütün aksamalar da vatandaşla, avukatla karşı karşıya gelen ve zor durumda kalan,
Kadro sınıfı ve özlük haklar olarak yardımcı hizmetler sınıfında yer alması nedeniyle; büyük bir kısmı yüksek okul mezunu olduğu halde üst derece, kademelere yükselemeyen, ek gösterge alamayan, mübaşirleri görmeden, taleplerini karşılamadan yargıyı nasıl etkinleştireceksiniz’
Kalem hizmetleriyle ilgili işler, mahkemeye ait posta ve tebligat işlemleri, evrak dağıtma, duruşmaya hazırlık ve duruşmanın düzenini sağlama gibi zorunlu ve asli görevlerinin yanında, iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek Adalet Komisyonları tarafından alınan kararlarla veya fiilen görevlerinin dışında çalıştırılan, hakim odalarının temizliğinden sorumlu tutulan, UYAP için evrak tarama işlerinde görevlendirilen mübaşirleri ve diğer yargı emekçilerini görmeden, taleplerini karşılamadan yargıyı nasıl etkinleştireceksiniz’
Bütün bunları görmezden gelenler, son zamanlarda adliyelerde uygulanmaya başlanan ayın elamanı seçme, çeyrek altın, cep telefonu gibi ödüller verme yöntemiyle bizi performans sistemi denilen ölümcül sisteme ikna etmeye, bir çeyrek altına iş güvencemizden ve geleceğimizden vazgeçirmeye çalışıyorlar.
Binlerce dava dosyasının içinde kaybolmuş yargı emekçilerinin performansının ölçülmesi değil, iş yükünün azaltılması, çalışma koşullarının ve temel ücretlerinin düzeltilmesi gerekmektedir.
Binlerce dava dosyasının içinde kaybolmuş yargı emekçilerinin performansının ölçülmesi değil, iş yükünün azaltılması için yeterli sayıda güvenceli personel istihdam edilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve temel ücretlerinin yükseltilmesi gerekmektedir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak;
Alındığı gün bitmeyen, eşitsizlik yaratmayan, enflasyon karşısında eriyip bizleri yoksulluğa itmeyen, performansa göre değil, insanca yaşamamıza yetecek bir temel ücreti, ek ödemelerin emeklilik aylığına yansıtılması, sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için özlük haklarını,
Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alması nedeniyle maddi manevi bir çok hak kaybına uğrayan mübaşirlerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasını,
Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılarak grevli, toplu iş sözleşmeli sendika hakkımızın yasal güvence altına alınmasını istiyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Dilekçe Örneği için tıklayınız..
Adalet Komisyonu Üyeleri Faks Numaraları için tıklayınız’