HAPİSHANELERDE UYGULANAN TECRİTE İLİŞKİN SÜRDÜRÜLEN ÖLÜM ORUÇLARINA ARA VERDİREN 45/1 SAYILI GENELGEDE YER ALAN ?SOHBET HAKKI?NI UYGULATMAYAN ADALET B

222

Büro Emekçileri Sendikası Tüzüğünün 2 inci maddesinin n bendinde; İnsan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, diğer demokratik kitle örgütleriyle ve sendikalarla dayanışmayı hayata geçirerek, tüm hak ve özgürlüklerin demokratik ölçüler içerisinde kullanılmasını, düşünme ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili yasakların kaldırılması, sendikanın amaçları arasında sayılmıştır.
Sendikamızın 5. Olağan Genel Kurulunda Genel Kurul Divan Başkanlığı?na önerge verilerek; F tipi Hapishanelerin kapatılması ve tecrit uygulamalarının kaldırılması için cezaevindeki politik tutuklu ve hükümlülerin gerçekleştirdikleri ölüm orucu sebebiyle 122 politik tutuklu veya hükümlünün yaşamını yitirdiği, Adalet Bakanlığının yayımlamış olduğu 45/1 Sayılı (haftada 10 saatlik sohbet hakkı) genelgeye istinaden tutuklu ve hükümlülerin ölüm orucuna ara verdikleri, ancak kckspan style=cttext-decoration: underline;ctbykAdalet Bakanlığı tarafından anılan genelge hükümlerinin bu güne kadar uygulanmadığı ifade edilerek, Adalet Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunulmasıkck/spanbyk önerilmiş ve önerge delegeler tarafından kabul edilmiştir.
2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2 inci maddesinin a bendinde Kanunlarla kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idarî görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek, Adalet Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.
Yasanın 5 inci maddesinde; Bakanın, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının ve bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olduğu düzenlenmiştir.
Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Bakanlığın ana hizmet birimlerinden biri olup, Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek görevi bulunmaktadır. 45/1 Sayılı genelge, uygulanması gereken pozitif hukuk kurallarından biridir. Bu genelgenin uygulanmasında ilk elden sorumlu kurum Adalet Bakanlığı, sorumlu kişi de Adalet Bakanıdır.
Adalet Bakanı 45/1 sayılı genelgenin 13 üncü bendinin yayımlanmasının ardından üç yıl geçmesine karşın, ülkedeki bütün hapishanelerde uygulanmasını sağlamamış, uygulanması yönünde girişimlerde bulunmamış, maiyetindeki idari birimlere anılan genelgenin uygulanması talebiyle emir ve talimat vermemiş, anılan genelgeyi uygulamayan personeli hakkında adli ve idari soruşturma süreçlerini başlatmamıştır.
kckspan style=cttext-decoration: underline;ctbykAdalet Bakanı ülke genelinde halen politik tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları hapishanelerde kendi Bakanlığı tarafından çıkarılan 45/1 sayılı genelgenin sohbet hakkı ile ilgili hükmünü uygulamayarak, tutuklu ve hükümlülerin sınırlı sayıda da olsa birbirleri ile sosyal ilişki kurmalarına izin vermemekte, tutuklu ve hükümlüleri yalnızlaştırarak ikinci kez cezalandırmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, tutuklu ve hükümlüleri insansızlaştırmanın, sosyal bir varlık olan insan psikolojisi üzerinde oldukça ciddi hasarlara neden olduğu yönündedir. kck/spanbyk
Bakanlığın, çıkarmış olduğu genelgeyi uygulamaması, bir keyfiyet göstergesidir. Demokratik Hukuk devletinde keyfiyete izin verilmediği gibi, tüm idari kurum ve kuruluşların, bunlar adına faaliyet yürüten kamu görevlilerinin eylem ve etkinliklerinde, yetki kullanımlarında başta Anayasa olmak üzere, Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi mevzuat hükümlerine uymak ve uygulatmak zorunda oldukları açıktır.
Bu nedenlerle, Genel Merkezimiz tarafından Adalet bakanı ve maiyetinde görev yapan personel 45/1 sayılı genelgeyi uygulamayarak, 5237 Sayılı Yasanın 257 inci maddesinde tanımlanan suçu işlediğinden, hazırlık soruşturması başlatılarak kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.