SÖZLEŞMELİ KÖLELİĞE, ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR!

233

KAMU EMEKÇİLERİNİ ESNEK ÇALIŞMA VE PERFORMANSA BAĞLI KÖLE HALİNE GETİREN YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN TBMM’Nİ DİLEKÇE YAĞMURUNA TUTALIM!
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik öngören yasa “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklenerek 30.11.2010 tarihinde TBMM’ne sevk edilmiş bulunmaktadır.
Halen Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda bulunan yasa tasarısına ilişkin pek çok değişiklik önergesi bulunduğu ve alt komisyonun çalışmalarını yürüttüğü bilinmektedir.
Konfederasyonumuz tarafından yasanın TBMM Genel Kuruluna gelip gelmeyeceğinin kararlaştırılacağı 14.12.2010 Salı günü tüm illerde AKP binaları, Ankara’da ise TBMM önünde kitlesel basın açıklamaları yapılması kararlaştırılmıştı.
Genel Merkezimiz tarafından da mevcut yasa ile öngörülen hak gasplarının yaşanmaması için tasarının Meclis’ten geri çekilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na fakslanmak üzere ayrı bir dilekçe kampanyası başlatılmıştır.
Hem aylardır sürdürmekte olduğumuz 657 sayılı yasa değişikliklerinin kabul edilemeyeceğine ilişkin çalışmamızı desteklemek, hem de yapacağımız diğer eylem etkinlikleri desteklemek amacıyla sürdürülmesinin faydalı olduğunu düşündüğümüz faks eylemlerinin tüm işyerlerinden kitlesel olarak yapılması önemli bulunmaktadır.
Bu nedenle, faks metninin 14-22 Aralık 2010 tarihlerinde aşağıda belirtilen faks numaralarına fakslanması önemlidir.
TBMM Başkanlık Faks No: 0312 420 51 65
Başkanvekilleri Faks No: 0 312 420 51 83- 420 51 84- 420 66 53- 420 52 09 420 52 19- 420 52 22- 420 52 25

Faks metni için tıklayınız…