MALİYE BAKANLIĞINDAKİ ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE KARŞI TÜM VERGİ DAİRELERİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDEYDİK?

219

kckimg ct0ct =ct200ct


style=ctfloat: ; border: 0; margin: 5px;ct ct239ct /bykMaliye Bakanlığında ve bağlı vergi dairelerinde aynı işi yapan memurlar arasındaki 600 TL ücret farkına karşı Türkiye genelinde vergi daireleri önünde oturma eylemleri gerçekleştirildi.
Başta Ankara GİB ve Dışkapı Bilgi işlem Merkezi olmak üzere vergi daireleri önünde saat 9-10 arası eylemler yapılarak, Maliye Bakanı’na verdiği sözü yerine getirme çağrısı yapıldı.
Sendikamız Genel Başkanı Osman BİÇER Dışkapı Bilgi İşlem Merkezi’nde, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Abidin SIRMA ve Genel Eğitim Sekreterimiz İlknur BİLGEN Gelir İdaresi Başkanlığı önünde eyleme katılarak Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEKin 30.03.2010 tarihinde ücret eşitliğini sağlayacağını ifade ettiğini belirterek, Bakanı sözünü tutmaya çağırdılar.
Dışkapı Bilgi İşlem Merkezi önünde Genel Başkanımız Osman BİÇER tarafından yapılan basın açıklamasında, Maliye Bakanlığı ve bağlı birimlerde ücret adaleti sağlanana kadar eylem ve etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
Basın Açıklaması Metni:
BASINA VE KAMUOYUNA
Maliye Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde “Seçim Değil Büyüme Bütçesi” olarak açıklanan 2011 Bütçesi, söylenenin tersine Faiz, Rant ve Silahlanma Bütçesi olmaya aday bir Bütçedir.
Milli Gelir bölüşümündeki adaletsizliği giderecek, ücretliler ve küçük üreticiler üzerindeki vergi yükünü hafifletecek, işsizliği önleyecek düzenlemeler 2011 Bütçesinde öngörülmemekte, savunmaya, borç ve faiz ödemelerine ayrılan paylar arttırılmaktadır.kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct239ct /byk

Maliye Bakanlığı, bütçeye gelir elde etmek için; tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve sosyal tesislerinin “satışı”, ormanlarımızın altın arama şirketlerine/derelerimizin HES için büyük şirketlere ?kiralanması?, Kamu Emekçilerinin servislerini ücretli hale getirilmesi, “Verfi Affı” vb. yöntemlerle bütçeye gelir getirmeyi amaçlarken, diğer taraftan sadece İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerin içerisinde yer aldığı Yeşil Plazaya ayda 629 milyar lira kira ödeyen bir yönelim içindedir.
2011 Bütçesinin gelir kalemlerini, ücretlilerden alınan vergiler oluştururken, vergi gelirlerinin %70ini ise ücretliler ve yoksul kesimler üzerinde ağır bir yük oluşturan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergiler oluşturmaktadır.
Sendikaların yıllardır talep ettiği, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, yoksulluk sınırının altındaki ücretlerden alınan vergi gelirlerinin düşürülmesi, temel hizmet ve gıda maddelerinden KDVnin kaldırılması, servet vergisi ve faiz gelirlerinden alınan vergilerin arttırılması gibi önlemler 2011 Bütçesinde de yer almamaktadır.
2011 BÜTÇESİNDE ÜCRETLİ EMEKÇİLER, KADINLAR, GENÇLER, KÜÇÜK ÜRETİCİLER YOKTUR!
Bütçeden Personele ayrılan pay 1990 yılında %42 iken, 2011 Bütçesinde %23tür. Ücretlilerin milli gelirden aldıkları pay 1990 yılında %10 iken, 2011 yılında %6 olarak hedeflenmiştir. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, alt yapı gibi temel kamu hizmetleri için ayrılan bütçe oranları da her yıl daha da geriye düşmektedir. Gelir dağılımı giderek ücretlilerin, küçük üreticilerin ve yoksulların aleyhine bozulmaktadır.
Ekim 2010 itibariyle açlık sınırı 860,18 lira, yoksulluk sınırı ise 2.801,88 lira olarak gerçekleşmiştir. Maliye ekçilerinin ortalama geliri Uzmanlar için 2000 TL, Memurlar için ise 1200 ? 1500 lira arasındadır.
kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct267ct /byk
Son yıllarda çok düşük yüzdelik zamlar ile karşı karşıya bırakılan ve 5793 sayılı kanunla diğer kamu personelinin yararlandığı ek ödemeden de yararlandırılmayan Maliye Emekçilerinin maaşları erimiş ve yoksulluk sınırının altında kalmıştır.
Maliye Emekçilerinin; Yoksulluk Sınırının altında düşük ücretlerle çalıştırılarak, Vergi Tahsilatının arttırılması mümkün değildir.
Maliye Bakanlığı birimlerinde, “Kesintisiz Hizmet” uygulamasında ısrar edilerek, çalışanların yemek ve mola gibi en temel insani ihtiyaçları gaspedilmektedir.
Teknolojik gelişmeler sonucunda artık tüm Bakanlık birimlerinde bilgisayar kullanılmaktadır. Fiilen bilgisayar kullanan çalışanlara bilgisayar kullanımından kaynaklı yıpranma paylarının ödenmesi ve personelin Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun sınavsız olarak verilmesi sağlanmalıdır.
Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan; Hizmetli, Bekçi, Aşçı, Güvenlik Görevlisi, Şoför vb. Kadroların çalışma koşulları dikkate alınarak iyileştirici düzenlemeler yapılmalı, Ek Gösterge oranları genel idari hizmetler sınıfındaki oranlara çıkarılmalı, bu kadrolardaki personel eksikliği giderilmelidir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Binası ve Dışkapı Bilgi İşlem Merkezi Binası başta olmak üzere birçok il ve ilçedeki ?Turnike ve Kamera Sistemi? uygulaması açıkça bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaktadır.
kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct267ct /bykMaliye Bakanlığınca “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesi tamamen yok sayılarak, aynı serviste, aynı masalarda: aynı görev, yetki ve sorumlulukla çalışanlar arasında yaratılan Ücret Adaletsizliği devam ettirilmekte, Bakanlık Emekçileri arasında yeni yeni adaletsizlikler yaratılmaktadır.
7 Eylül 2010 tarihinde yapılan Ek Ödeme Düzenlemesiyle; Defterdar Yardımcıları, Grup Müdürleri, Gelir, Muhasebe, Muhakemat, Personel, Milli Emlak ve Vergi Dairesi Müdürleri ile Malmüdürleri ve diğer Müdürlerle, bunların Yardımcılarından sadece ve sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda bulunanların Ek Ödeme Oranları 15 ila 40 Puan arasında artırılmış bulunmaktadır.
1 Kasım 2010 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında sadece Risk Analizi, Sistem Programlama ile Veri Ambarı Yönetim Birimlerinde çalışan personelin bir bölümünün; Devlet Gelir Uzmanları ve Yardımcılarının, Gelir Uzmanları ve Yardımcılarının ve Denetmen ve Yardımcısı Kadrolarında bulunanların Ek Ödeme oranları 50 puan artırılmış, diğer personelin Mali Haklarında herhangi bir iyileştirme yoluna gidilmemiştir.
Böylece, yöneticiler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Performans Denetim işlemlerini yürütecek birimde görevli Devlet Gelir Uzmanları ve Yardımcılarının, Gelir Uzmanları ve Yardımcılarının ve Denetmen ve Yardımcısı Kadrolarında bulunanların Ek Ödemelerine 90 lira ile 300 lira arasında zam yapılarak Maliye Emekçilerinin Ücretleri arasındaki Adaletsizlik daha da derinleştirilmiştir.
Maliye Emekçilerini Gelirci/Giderci olarak ayrıştıran, ardından Uzmanlık uygulamaları ile Ücret Farklılıkları yaratan Maliye Bakanlığı yetkilileri, Maliye Bakanlığında görev yapan Onbinlerce Memuru, Yoklama ve İcra Memurunu, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenini, Hizmetliyi, Bekçiyi, Aşçıyı, Vergi, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerini, Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlarını, 1. ve 2. Derece Kadroya sahip olmayan Müdür Yardımcılarını bile yaptıkları Yeni Ek Ödeme Düzenlemelerinin dışında tutarak, Hükümetin Ayrımcı ve Bölücü Politikalarına yenilerini eklemiş bulunmaktadır.
Bir kez daha tekrarlıyoruz ki, Maliye Bakanlığına bağlı işyerlerinde Ücret Adaleti yoktur.
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEKi bir kez daha “30 Mart 2010 tarihinde Sendikamıza vermiş olduğu “Söz”ü tutmaya, Emekçiler Arasındaki Ücret Adaletsizliğini Gidermeye” çağırıyoruz.
Bizler Mücadeleci Maliye Emekçileri ve Örgütlü Sendikası BES olarak;
Maliye Emekçileri Arasındaki Ücret Adaletsizliğinin Giderilerek Eşit İşe Eşit Ücret İlkesinin Yaşam Bulması,
Ek Ödemelerinin Günün Koşullarında Artırılması ve Temel Ücret Kapsamına Alınarak Emekli Aylıklarına Yansıtılması,
Görevde Yükselmelerde Sözlü Sınav (Mülakat Sınavı) uygulamalarının terk edilmesi, “Kariyer” ve “Liyakat” ilkelerine uygun davranılması,
Performans Esaslı Yönetim Modeli Uygulamalarının ve Kamera, Turnike vb. “İnsan Haklarına” ve “Özel Hayatın Gizliliği Esasına” Aykırı Sistemlerin Ortadan Kaldırılması,
VHKİ Kadrolarının talebi olan tüm personele “Sınavsız” olarak verilmesi,
Yemek, Servis, Kreş, Lojman gibi “Sosyal Haklardan” tüm “Büro Emekçilerinin Eşit ve Ücretsiz Olarak Yararlandırılmaları”nın sağlanması,
657 sayılı yasadaki “İş Güvencesini Ortadan Kaldırmaya Yönelik Değişikliklerin” geri çekilmesi,
İçin, Taleplerimiz Gerçekleşene kadar Mücadeleyi Yükselteceğiz?
İnsanca Yaşam, Güvenceli Çalışma, Grevli Toplu Sözleşme Hakkı için Aralık ve Ocak aylarında ülke genelinde tüm illerde, tüm işyerlerini Eylem Alanına çevireceğiz!
2011 yılı Şubat ayında Ülke Genelinden Ankara?ya yürüyeceğiz!
Taleplerimiz karşılanmaz ise; 2011 yılı Mart ayında ülke genelinde Hizmet Üretiminden Gelen Gücümüzü Kullanacağız…
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
MERKEZ YÖNETİM KURULU