MALİYE EMEKÇİLERİ ÜCRETTE ADALET İSTEDİ?

103

kckembykkckimg ct0ct =ct180ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct240ct /bykk2011 BÜTÇESİNDE ÜCRETLİ EMEKÇİLER, GENÇLER, KADINLAR VE KÜÇÜK ÜRETİCİLER YOKTUR.
4.11.2010 tarihinde ülke genelinde Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde basın açıklaması yapılarak Maliye Bakanı sözünü tutmaya çağrıldı.
Yapılan açıklamalarda 2011 bütçesinin faiz, rant ve silahlanma bütçesi olduğu belirtildi.
kckembykBasın Açıklaması Metni… k
BASINA VE KAMUOYUNA
Maliye Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde “seçim değil büyüme bütçesi” olarak açıklanan 2011 Bütçesi, söylenenin tersine faiz, rant ve silahlanma bütçesi olmaya aday bir bütçedir.
Milli Gelir bölüşümündeki adaletsizliği giderecek, ücretliler ve küçük üreticiler üzerindeki vergi yükünü hafifletecek, işsizliği önleyecek bir düzenleme öngörülmemekte, savunmaya, borç ve faiz ödemelerine ayrılan pay arttırılmaktadır.
kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct267ct /bykMaliye Bakanlığı, bütçeye gelir elde etmek için; tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve sosyal tesislerinin “satışı”, ormanlarımızın altın arama şirketlerine/derelerimizin HES için büyük şirketlere kiralanması, KAMU emekçilerinin servislerini ücretli hale getirme çalışmaları, ?VERGİ AFFI? vb. Yöntemlerle bütçeye gelir getirmeyi Amaçlarken, diğer taraftan sadece İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerin içerisinde yer aldığı yeşil plazaya ayda 629 milyar lira ödeyen bir yönelim içindedir.
2011 Bütçenin gelir kalemlerini, ücretlilerden alınan vergiler oluştururken, vergi gelirlerinin %70?ini ise ücretliler ve yoksul kesimler üzerinde ağır bir yük oluşturan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerdir. Oysa Sendikaların yıllardır talep ettiği, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, yoksulluk sınırının altındaki ücretlerden alınan vergi gergilerin düşürülmesi, temel hizmet ve gıda maddelerinden KDV?nin kaldırılması, servet vergisi ve Faiz gelirlerinden alınan vergilerin arttırılması hedeflenmemektedir.
kckimg ct0ct =ct190ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct253ct /byk2011 Bütçesinde ücretli Emekçiler, Kadınlar, Gençler, Küçük Üreticiler yoktur.
Bütçeden Personele ayrılan pay 1990 yılında %42 iken, 2011 Bütçesinde %23?tür. Ücretlilerin milli gelirden aldıkları pay 1990 yılında %10 iken, 2011 yılında %6 olarak hedeflenmiştir. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, alt yapı gibi temel kamu hizmetleri için ayrılan oranlarda her yıl geriye düşmektedir. Gelir dağılımı giderek ücretlilerin, küçük üreticiler ve yoksulların aleyhine bozulmaktadır.
Ekim 2010 itibariyle açlık sınırı 860,18 lira, yoksulluk sınırı ise 2.801,88 lira olarak gerçekleşmiştir. Maliye ekçilerinin ortalama geliri Uzmanlar için 2000 TL, Memurların ise 1200 ? 1500 TL arasındadır.
Son yıllarda çok düşük %?lik zamlar ile karşı karşıya bırakılan ve 5793 sayılı kanunla diğer kamu personelinin yararlandığı ek ödemeden yararlanamayan Maliye emekçilerinin maaşları erimiş ve yoksulluk sınırının altında kalmıştır.kckimg ct0ct =ct260ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct140ct /byk
Maliye emekçilerinin yoksulluk sınırının altında düşük ücretle çalıştırılarak, vergi tahsilatının arttırılması mümkün değildir.
Maliye Bakanlığı birimlerinde, ?Kesintisiz Hizmet? uygulamasında ısrar edilerek, çalışanların yemek ve mola gibi ihtiyaçları gaspedilmektedir.
Teknolojik gelişmeler sonucunda artık tüm Bakanlık birimlerinde bilgisayar kullanılmaktadır. Fiilen bilgisayar kullanan çalışanlara bilgisayar kullanımından kaynaklı yıpranma paylarının ödenmesi ve personelin Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun sınavsız olarak verilmesi sağlanmalıdır.
Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan; Hizmetli, Bekçi, Güvenlik Görevlisi, Şoför vb. Kadroların çalışma koşulları dikkate alınarak iyileştirici düzenlemeler yapılmalı, Ek gösterge oranları genel idari hizmetler sınıfındaki oranlara çıkarılmalı, bu kadrolardaki personel eksikliği giderilmelidir.
kckimg ct0ct =ct178ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct120ct /bykGelir İdaresi Başkanlığı Merkez Binası ve Dışkapı Bilgi İşlem Merkezi Binası başta olmak üzere birçok il ve ilçedeki ?turnike ve kamera sistemi? uygulaması cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaktadır.
Eşit İşe Eşit Ücret; ilkesi tamamen yok sayılarak, aynı serviste aynı masalarda/aynı görev/aynı yetki ve sorumlulukla çalışanlar arasında yaratılan ücret adaletsizliği devam ettirilmekte, bakanlık emekçileri arasında yeni yeni adaletsizlikler yaratılmaktadır.
07 Eylül 2010 tarihinde yapılan yeni ek Ödeme Düzenlemesiyle; Defterdar Yardımcıları, Grup Müdürleri, Gelir, Muhasebe, Muhakemat, Personel, Milli Emlak, Vergi Dairesi Müdürleri ile Malmüdürleri ve diğer Müdürlerle, bunların Yardımcılarından sadece ve sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda bulunanların Ek Ödeme Oranları 15 ila 40 Puan arasında artırılmış bulunmaktadır.kckimg ct0ct =ct168ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct120ct /byk
1 Kasım 2010 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında sadece Risk Analizi, Sistem Programlama ile Veri Ambarı Yönetim Birimlerinde çalışan personelin ek ödeme oranları 50 puan artırılmıştır. Böylece, yöneticiler ile Başkanlığın performans denetim işlemlerini yürütecek birimde görevli denetmen, uzman ve uzman yardımcılarına aylık olarak yaklaşık 90 TL ile 300 TL arasında zam yapılarak makiye emekçilerinin ücretleri arasındaki adaletsizlik daha da derinleşmiştir.
Maliye emekçilerini gelirci/giderci olarak ayrıştıran, ardından uzmanlık uygulamaları ile ücret farklılıkları yaratan Bakanlık yetkilileri, Maliye Bakanlığında görev yapan Onbinlerce Memuru, Yoklama ve İcra Memurunu, Veri Hazırlama Kontrol Memurunu, Hizmetliyi, Bekçiyi, Aşçıyı, Vergi, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerini, Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlarını, 1. ve 2. Derece Kadroya sahip olmayan Müdür Yardımcılarını bu düzenlemenin dışında tutarak, Hükümetin Ayrımcı ve Bölücü Politikalarına bir yenisini daha eklemiştir.
kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct267ct /bykBir kez daha tekrarlıyoruz ki, Maliye Bakanlığına bağlı işyerlerinde ücret adaleti yoktur.
Maliye bakanı sn Mehmet Şimşek?i bir kez daha ?30 Mart 2010 tarihinde bize verdiği sözü tutmaya, emekçiler arasındaki ücret adaletsizliğini gidermeye çağırıyoruz.
Bizler Maliye Emekçileri ve Örgütlü Sendikası BES olarak;
– Maliye Emekçileri Arasındaki Ücret Adaletsizliğinin Giderilerek Eşit İşe Eşit Ücret İlkesinin Yaşam Bulması,
– Ek Ödemelerinin Günün Koşullarında Artırılması, Temel Ücret Kapsamına Alınarak Emekli Aylıklarına Yansıtılması”
– Görevde Yükselmelerde “Kariyer” ve “Liyakat” ilkelerine uygun davranılması,
– Performans Esaslı Yönetim Modeli Uygulamalarından ve Kamera, Turnike vb. “İnsan Haklarına” ve “Özel Hayatın Gizliliği Esasına” Aykırı Sistemlerin Ortadan Kaldırılması,kckimg ct0ct =ct174ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct130ct /byk
– VHKİ kadrolarının talebi olan tüm personele sınavsız verilmesi,
– Yemek, Servis, Kreş, Lojman gibi “Sosyal Haklardan” tüm “Büro Emekçilerinin Eşit ve Ücretsiz Olarak Yararlandırılmaları”nın sağlanması,
– 657 sayılı yasadaki iş güvencesini kaldırmaya dönük değişikliklerin geri çekilmesi
Taleplerimiz gerçekleşene kadar Mücadeleyi yükselteceğiz.
İnsanca Yaşam, Güvenceli çalışma, grevli toplu sözleşme için Aralık ve Ocak aylarında tüm illerde, tüm işyerlerini eylem alanına çevireceğiz.
Şubat ayında Tüm Ülke Genelinden Ankara?ya yürüyeceğiz.
Taleplerimiz karşılanmaz ise Mart ayında hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanacağız.kckp style=cttext-align: ;YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU