SENDİKAMIZ BES, İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ İLE ÇALIŞANLARIN SORUN VE TALEPLERİNİ GÖRÜŞTÜ…

233

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu İŞKUR Genel Müdürü Sn. Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ ile 14 Ekim 2010 tarihinde bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmeye, Sendikamız adına, Genel Sekreter Döndü TAKA ÇINAR, Genel Mali Sekreter Metin TATAR, Genel Hukuk TİS Sekreteri Fatma BORA KOÇAŞ ile İŞKUR İşyeri Temsilcisi Banu AYKAÇ katılmışlardır. Görüşmede, İŞKUR Merkez ve Taşra birimlerinde çalışan büro emekçilerinin gündeminde olan sorun ve talepler ile Sendikal çalışmalarımız sırasında karşılaşılan sorunların çözümü üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Bu çerçevede, sendikamızca tespit edilen sorun ve talepler üzerine ve bahsi geçen konulara yönelik olarak İşyeri Temsilciğimizce hazırlanan ve yazılı olarak sunulan rapor üzerinden görüşmeler yürütülmüştür.
GÖRÜŞÜLEN SORUNLAR VE TALEPLERE İKİŞKİN DEĞERLENDİRME
A- Sendikal Alanda Yaşanan Sorunlar
1- Adana İl Müdürlüğü’nde 2002 yılında bu yana asılı bulunan ancak, İl Müdürü emriyle 5 Temmuz 2010 tarihinde indirilmiş olan Sendika Panomuzun asılmasının sağlanması için Adana il Müdürü ile görüşüleceği, pano için uygun bir yer gösterileceği,
2- Genel Müdürlük bünyesinde tadilat nedeniyle indirilen Sendika panoları için yer gösterilmesi ve İşyeri Temsilcilik Odasının teknik ve fiziki donanımının kurumca sağlanması konusunda İdari Mali İşler Daire Başkanlığına talimat verileceği ve sendikamızın panosunun kurum çalışanlarının izleyebileceği bir yere asılmasının en kısa zamanda sağlanacağı,
3- Sendikal faaliyetlerimize katılan üyelerimize yönelik baskıcı tutumların önlenmesine yönelik olarak il Müdürleri ile yapılacak toplantılarda, sendikalar karşısında tarafsızlığın esas alınması ve sendikal faaliyetlerin serbestçe yapılmasının sağlanmasına dikkat çekileceği, spesifik olayların bildirilmesi halinde kısa sürede görüşülerek çözüme kavuşturulabileceği,
B- Mali, Sosyal ve Özlük Haklar
4- Sözleşmeli Personelin (4/B) ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinden yararlanmasının sağlanması yönünde, Yasa Tasarısında düzenleme yapıldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanmış, TBMM’ne 2011 Ocak ayında sunulacağı,
5- Kurum çalışanlarına ödenen Ek Ödeme, İkramiye ve Fazla Çalışma ücretlerinin arttırılması için İŞKUR Teşkilat Yasa Tasarısında SGK seviyesine çekilmesi için ekonomik iyileştirmeler öngörüldüğü,
6- Son dönemde uygulanan Personel Politikasının yeniden değerlendirilmesi talebimizle ilgili olarak, daha önce yapılan kimi işlemlerin eksik değerlendirildiği, sağlıklı bir personel politikası oluşturmaya, kurumun iş yoğunluğuna uygun bir personel dağılımı gerçekleştirmek üzere çalışma yürütüldüğü, tüm personelin etkin bir şekilde çalışmaya katılması için çaba sarfedildiği, Genel Müdürlük bünyesinde 524 personelin fazla olduğu, bir kısmının İl Müdürlüğünde değerlendirilmesi gerektiği,
7- Görevde Yükselme Sınavının 2011 yılı içerisinde yapılması için çalışma başlatılacağı, Şoför ve Yardımcı Hizmetli kadrolarında bulunan personelin bir defaya mahsus sınavsız Memur kadrolarına atanmaları konusunun teknik bir konu olduğu, araştırılacağı,
8- Kurum Teşkilat Yasasının değiştirilmesine yönelik çalışmalarda Sendikamızın görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi konusunda, çalışmaların daha çok Bakanlık bünyesinde bir komisyon eliyle ve kapalı olarak yürütüldüğü,
9- Kurumun nitelikli hizmet yürütebilmesi bakımından, Taşra birimlerinde çalışmak üzere yeni kadrolu personel istihdam edilmesi talebimize yönelik olarak, 700 personel istihdam edilmesinin planlandığı, açıktan atamalar yoluyla Uzman atamaları yerine mevcut Kurum personelinin yapılacak görevde yükselme sınavı ile bu kadrolara atanmalarının ise teknik yönden araştırmayı gerektirdiği,
10- Kurum çalışanlarının yararlanabileceği kreş, gündüz bakımevleri, etüt merkezleri ve misafirhanelerin açılmasına dair talebimiz konusunda ise Ankara Sıhhiye’deki binaya bir kreş yapılmasının düşünüldüğü,
11- İl Müdürlüklerindeki personelin yemek sorununun çözüne kavuşturulması, merkezde ise, kart yerine günlük fiş uygulamasına ya da 5 gün yerine 2 günlük iade yöntemine geçilmesi hususunun teknik bakımdan araştırılmaya ihtiyaç duyulduğu,
Bununla birlikte tarafımızdan sunulan dosyanın daha detaylı incelenerek yapılabilecek çalışmalarda değerlendirileceği ve ilgili birimler nezdinde gerekli çalışmaların yürütüleceği belirtilmiştir.
BES
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Sorun ve Talepler, İşyeri Temsilciliği Raporu İçin Tıklayınız…