MALİYE BAKANINI SÖZÜNÜ TUTMAYA, ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYA, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİNE UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ?!

224

kckimg ct0ct =ct150ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct200ct /bykKonuya İlişkin Olarak Basın Toplantısında Yapılan Açıklama ve Eylem Programımız Aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK 7 Eylül 2010 tarihinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki Yetkisini kullanarak Maliye Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarında Çalışan Personelin (Bağlı Kuruluşların Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personeli hariç) Ek Ödemelerinde yeni bir düzenleme yapmış bulunmaktadır.
Sayın Bakan tarafından yapılan “Yeni Ek Ödeme Düzenlemesi” 15 Eylül 2010 Çarşamba günü, yani bugünden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Bu yeni düzenlemenin zamanlaması çok ilginçtir! Sayın Bakan adeta Bayram Arifesinden bir gün önce yapmış olduğu bu Yeni Düzenlemeyle, bu Yeni Düzenlemeden yararlanacak olan “Çok Sınırlı Sayıdaki Personele”, Bayram Hediyesini, Bayram Arifesinde vermiş bulunmaktadır!
Anayasa Paketiyle ilgili “Referandum” öncesinde çok sınırlı sayıda personelle ilgili olarak yapılan bu Ek Ödeme Artışıyla ilgili Yeni Düzenlemenin, Referandum öncesinde açıklanmaması da gösteriyor ki; AKP İktidarı ve Sayın Maliye Bakanı, bu düzenlemenin HAYIR Oylarının artmasına neden olacağı düşüncesiyle “Bayram Müjdesini” Bayram öncesinde vermemiş, Bayram Müjdesini, “Bayram?dan” ve özellikle de “Referandum”dan” sonra vermeyi kendi çıkarlarına uygun görmüştür!
Bu Ek Ödeme Artışı; Sayın Bakanın da, AKP İktidarının da “Eşitlik” ten ve “Adalet” ten ne anladıklarını açıkça ortaya koymaktadır.
Sayın Bakan, 25 Mart 2010 Perşembe günü Sendikamız Merkez Yönetim Kuruluna vermiş olduğu “Söz”ü bile unutmuş ve yıllardan bu yana “Eşit İşe, Eşit Ücret” Mücadelesi veren “Maliye Emekçilerini Görmezden Gelmeyi Tercih Etmiş”tir.
AKP İktidarının “Eşit İşe, Eşit Ücret” anlayısı, konuya ilişkin olarak AKP İktidarınca Yasalaştırılan 5793 sayılı Yasanın uygulanma biçiminden de açıkça anlaşılmaktadır.
5793 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana AKP İktidarınca yapılan tüm Ücret Artışları açıkça göstermiştir ki; AKP İktidarı öncelikle tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Yöneticilerin, ardından, Polislerin ve özellikle Din Görevlilerinin Ücretlerini Artırmayı tercih etmiş, diğer Kamu Emekçilerinin yanı sıra, Vergi Gelirlerini toplayan, Bütçeyi oluşturan “Maliye Emekçilerini ise Yok Saymakta” bir beis görmemiştir.
5793 sayılı Yasanın uygulanış biçimi; AKPnin ne kadar Otoriter, Merkeziyetçi ve Muhafazakar olduğunu, Kendine Demokrat Uygulamaları Hayata Geçirmekten asla ve asla vazgeçmediğini, tüm açıklığıyla göstermektedir!
Tüm bu olumsuz uygulamalar AKP İktidarınca hayata geçirilirken, AKP İktidarınca korunup kollanan Konfederasyonlarca da bu tutuma çanak tutulmuştur.
2008 yılında AKP İktidarıyla, Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen tarafından Ortaklaşa imzalanan Mutabakat Metninin 3. Maddesinden sonra gelmekte olan (a) bendi (“Halen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenmekte olan Ek Ödemenin, Eşit İşe Eşit Ücret Prensibine uygun olarak 2012 yılı ortasına kadar kademeli bir şekilde artırılması”) hükmü gereğince, Ek Ödeme almakta olan Kamu Emekçileri arasında bulunan Maliye Emekçilerinin, bu Mutabakat Metninin İmzalanmasının ardından, Ek Ödemelerinde herhangi bir artışa izin verilmemiş, bu konuya ilişkin tüm taleplerimiz 2008 yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.
Başka bir deyişle, en azından 2008 yılı ile 2012 yılları arasında Maliye Emekçilerinin Ek Ödemelerinin olası bir gelişmeyle artırılmasının önüne, Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen Konfederasyonlarınca engel konulmuştur.
Sayın Bakan tarafından onaylanan Yeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle; Defterdar Yardımcıları, Grup Müdürleri, Gelir, Muhasebe, Muhakemat, Personel, Milli Emlak, Vergi Dairesi Müdürleri ile Malmüdürleri ve diğer Müdürlerle, bunların Yardımcılarından sadece ve sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda bulunanların Ek Ödeme Oranları 15 ila 40 Puan arasında artırılmış bulunmaktadır. Yani yukarıda belirtilen kadrolarda görev yapan kişilerin Ücretlerine Aylık olarak yaklaşık 90 TL ile 230 TL arasında zam yapılmış bulunmaktadır.
Adı geçen Kadrolarda görev yapan personelin Ücretlerindeki bu artış elbette olumludur. En azından Maliye Bakanlığı personelinin “Yönetici Pozisyonunda” bulunan “Bir Kısmının Ücretleri Artırılmış”, Refah Düzeyleri belirli oranda artırılmıştır.
Ancak, Sayın Bakan tarafından yapılan bu düzenleme “Eksik bir Düzenlemedir”. Onbinlerce Maliye Emekçisini “Kapsam Dışı Bırakan Bu Yeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle” Sayın Bakan Maliye Bakanlığı Personeli arasındaki “Ayrımcı Uygulamalara” bir yenisini daha eklemiş bulunmaktadır.
Sayın Bakan, Maliye Bakanlığında görev yapan Onbinlerce Memuru, Yoklama ve İcra Memurunu, Veri Hazırlama Kontrol Memurunu, Hizmetliyi, Bekçiyi, Aşçıyı, Vergi, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerini, Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlarını, 1. ve 2. Derece Kadroya sahip olmayan Müdür Yardımcılarını bu düzenlemenin dışında tutarak, AKP?nin Ayrımcı ve Bölücü Politikalarına bir yenisini daha eklemiştir.
Yıllardır Sendikamızca dile getirilen ?Eşit İşe, Eşit Ücret? ilkesi bir kez daha Sayın Bakan tarafından ayaklar altına alınmıştır!
Maliye Bakanlığında çalışan, Aynı Masalarda Aynı İşi Yapan, Görev, Yetki ve Sorumluluk açısından, aynı Adli, İdari, Mali ve Cezai Sorumluluğa sahip olan personel arasında “Uzman olan”, “Uzman Ol(a)mayan” ayrımı yaparak, kurumda çalışanlar arasındaki İşbarışını Bozan, Personeli Birbirine Düşürmekten Çekinmeyen Sayın Bakan; 25 Mart 2010 Perşembe günü Sendikamız Merkez Yönetim Kuruluna vermiş olduğu “Söz”ü de unutarak kendisinden önceki Maliye Bakanları gibi, Kurum Çalışanlarını Kendi İçinde Çatıştırmaktan kaçınmamıştır.
Sayın Bakan 25 Mart 2010 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuzla yapmış olduğu Görüşmede dile getirilen Düşük Ücretler ve Maliye Emekçileri arasındaki Ücret Adaletsizliği konusuyla ilgili olarak: ?kurumda çalışan tüm personelin Uzman olarak atanmasının olanaklı olmadığını, ancak, kurum personeli arasında yaşanan Ücret Adaletsizliğini kendilerinin de gördüğünü ve kabul ettiğini? ve ?kurumda yaşanan Ücret Adaletsizliği ve Personel Arasındaki Huzursuzluğu Gidermek Amacıyla bu konuda Maliye Bakanı olarak Ellerinde Varolan Enstrümanla Sorunun Çözümü konusunda gerekli adımları atacaklarını? ifade etmişlerdir.
Sayın Bakanın bu ifadesi Sendikamız Merkez Yönetim Kurulunca Maliye Bakanlığı personeline ödenmekte olan Ek Ödemelerin Maliye Bakanlığınca yeniden düzenlenmesi, ya da 5793 sayılı yasada tanımlanan yetkinin kullanımı yoluyla Maliye Emekçilerinin arasında yaşanmakta olan Ücret Adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli adımların atılacağı şeklinde anlaşılmış ve Sayın Bakana tekrar sorulması üzerine de; Sayın Bakan tarafından ?konunun Merkez Yönetim Kurulumuzca doğru anlaşıldığı? ifade edilmiştir.
25 Mart 2010 tarihindeki görüşlerini yukarıda özetlediğimiz Sayın Bakanın şu andaki tutumu Otoriteryendir. Sayın Bakan açıkça; “Ben Yönetici Kademesindeki Personelimin Ücretini Artırır, diğerlerini de, Onların Yaratacağı Baskı ve Zulüm Politikalarıyla Yönetirim” demektedir.
Sayın Bakanın bu tutumu açıkça Bölücüdür. Öyle ki; Sayın Bakan, Yönetici Kademesinde bulunan Müdür Yardımcıları arasında bile ayrım yapmaktan kaçınmamaktadır.
Müdür Yardımcılarından sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda bulunanların Ücretlerinde Ek Ödeme yoluyla artış yapan Sayın Bakan, 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda bulunmayan Binlerce Müdür Yardımcısını da bu Ücret Artışından Dışlayarak, AKP?nin İnsana ve Emekçilere Yönelik Olumsuz Bakış Açısını bir kez daha kanıtlamış bulunmaktadır.
Elbette ki biz; Sayın Bakanın bu Uygulamasını onaylamayacağız. Yanlış yapılan, Eksik yapılan her İş ve Uygulama karşısında olduğu gibi, Meşru Mücadele ve Direnme Hakkımızı kullanacağız!
Maliye Emekçilerinin Mücadele Örgütü olarak, Sayın Bakanın 25 Mart 2010 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu “Söz”ün gereği yerine getirilinceye kadar Mücadelemizi Yükselterek Yolumuza Devam edeceğiz!
Talebimiz Gayet Açık ve Nettir. Sayın Bakan; Maliye Emekçilerinin Ek Ödemeleriyle ilgili olarak yapmış olduğu Düzenlemeyi Yeniden ele almalı ve Gereğini yapmalıdır!
Maliye Emekçilerinin halen almakta oldukları Ek Ödemelere ilişkin Usul ve Esaslar, Sayın Bakan tarafından Yeniden Düzenlenmelidir!
Bu Yeniden Düzenleme sırasında Ek Ödeme Usul ve Esaslarında yer alan; Merkez/Taşra, Kadro/Unvan, Yönetici/Çalışan, Derece/Kademe, Büyükşehir/İlçe vb. tüm ayrımcı uygulamalar ortadan kaldırılmalı, Yöneticiler ve Uzman olanlar gibi, tüm Maliye Emekçilerinin de İnsan olduğunu Gören ve Gözeten bir biçimde, Kurumda yaşanan Ücret Adaletsizliğini de ortadan kaldıracak bir şekilde, günün Koşullarına Uygun olarak Asgari %50 Oranında ve Bütünlüklü bir biçimde Artırılmalı, Ek Ödemelerin bu haliyle Emekli Maaş ve İkramiyelerine Yansıtılması da sağlanmalıdır!
Bu amaca yönelik olarak belirlediğimiz Eylem Programımızı aşağıda sizlerle paylaşıyor ve Maliye Emekçileriyle birlikte Sayın Bakanın bu Haksız ve Taraflı tutumundan geri çekileceği güne kadar Mücadeleyi Yükselteceğimizi ilan ediyoruz!
MERKEZ YÖNETİM KURULU
 kckp style=cttext-align: center;kckimg ct0ct =ct50ct