KEYFİ UYGULAMALARA KARŞI YARGIDAN OLUMLU BİR CEVAP …

229

” ‘0’ ‘5’


]Kırıkkale Adliyesinde çalışan Yargı Emekçilerinin farklı sendikalardan istifa ederek Sendikamıza üye olmalarının önünde takınmış olduğu hukuk dışı tutum ve yaptığı keyfi uygulamalarla engel oluşturan Kırıkkale Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü hakkında Sendikamız Genel Merkezinin talebi üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan Davanın 2. Celsesinde 1.033,15 TL Ön Ödeme Kararı verildi.
Sendika Genel Merkezimize ulaşan bilgiler çerçevesinde, Kırıkkale Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü Sayın Abbas ÇANGA’nın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun ‘Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi” ile ilgili 16. maddesi hükümlerini uygulamadığını, Sendika Üyeliğinden istifa etmek için Sendika Üyeliğinden Çekilme Bildirimini doldurarak kendisine veren sendika üyesi personelin İstifa Bildirimlerini almadığını,
4688 sayılı yasada belirlenmiş olan gerekli işlemleri yapmadığı ve ilgililere ‘bu formları ben almıyorum, gidin postaya verin, posta belgelerini de bana getirin’ diyerek 4688 sayılı kanunun 16. maddesine aykırı yönlendirmelerde bulunduğunu 2009 yılı Ocak ayı itibarıyla öğrenmiştik.
Bu olumsuz gelişme üzerine; Genel Merkezimizce, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüşmek üzere Sayın Başsavcıdan 14.01.2009 tarihinde Randevu talep edilmiş ve Başsavcılık Makamınca uygun görülen 16.01.2009 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Sayın Başsavcıyla görüşmek üzere Ankara’dan yola çıkan Genel Başkanımız Osman BİÇER, Genel Sekreterimiz Döndü TAKA ÇINAR, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Fatma BORA KOÇAŞ ve Kırıkkale İl Temsilcimiz Sayın Muharrem DURAKCAN’dan oluşan bir heyetle Kırıkkale Adliyesine gidilmiştir.
16.01.2009 Cuma günü sabahı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Genel Merkezimize iletilen özel mazeret nedeniyle görüşmenin gerçekleştirilememesi üzerine, Kırıkkale Adliyesine gelmiş bulunan yukarıda adları ve görev unvanları bildirilen Heyetimizce Kırıkkale Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Burhanettin ÖKSÜM ile 16.01.2009 Cuma günü saat 11.30 : 12.00 sularında bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Sayın Burhanettin ÖKSÜM ile Heyetimiz arasında gerçekleştirilen görüşme sırasında Genel Başkanımız tarafından konuya dair gerekli açıklamalar yapılmış ve Sayın Burhanettin ÖKSÜM’e ‘bu durumun açıkça 4688 sayılı kanun hükümlerinin ihlal edilmesi, uygulanmaması anlamına geldiği ve ilgili şahıs hakkında şikayette bulunmaktan öte, kendisinin uyarılması yoluyla 4688 sayılı kanun hükümlerine uygun davranılmasının sağlanılması yönünde yardımcı olunması’ konusunda gerekli talimatın verilmesi ifade ve talep edilmiştir.
Görüşme sırasında Sayın Burhanettin ÖKSÜM tarafından Heyetimize hitaben ‘4688 sayılı yasanın 16. maddesi hükümlerinin uygulanması’ konusunda gereken girişimlerde bulunulacağı ifade edilmiştir.
Bu görüşmenin ardından aynı gün saat 16.00 sularında yukarıda ifade edilen sorununun çözülüp çözülmediğini araştırmak üzere Genel Başkanımız, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz ve Kırıkkale İl Temsilcimiz Kırıkkale Adliyesine intikal etmiştir.
Heyetimiz, Kırıkkale Adliyesi personeli Sayın Necibe DEMİRTAŞ’ı da yanına alarak, 4688 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olan ‘Üyelikten Çekilme Bildirimini’, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü Sayın Abbas ÇANGA’ya teslim ederek, 4688 sayılı yasanın 16. maddesi hükümlerine uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.
Bunun üzerine; Sayın Abbas ÇANGA daha önceden Genel Merkezimize iletilen tutumunda ısrar ederek, Genel Başkanımız ve Genel Hukuk ve TİS Sekreterimizin 4688 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun ilgili maddesini tekrarlayarak talepte bulunmasına da aldırmayarak ‘ben bu şekilde uygulama yapıyorum’ demiş ve ilgili kanun hükümlerini uygulamayı açıkça reddetmiştir.
Bu yasadışı tutuma rağmen Genel Başkanımız ve Genel Hukuk ve TİS Sekreterimizce 4688 sayılı Kanunun ‘Üyeliğin Sona Ermesi’ ile ilgili hükümlerinin 24.06.2004 tarih ve 5198 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştiği Sayın Sayın Abbas ÇANGA’ya hatırlatılarak, kanun hükümlerine uygun davranılması yönünde ikazda bulunulmuş, aksi takdirde gereken Adli ve İdari girişimlerde bulunulacağı konusunda gerekli uyarı da yapılmıştır.
Buna rağmen Sayın Sayın Abbas ÇANGA’nın haksız ve hukuka aykırı tutumunda ısrar etmesi üzerine, olayı yaşayan ve tanık olanlarca durumu tespit eden bir Tutanak düzenlenmiş ve müştereken imza altına alınmıştır.
Bilindiği üzere; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 24.06.2004 tarih ve 5198 sayılı kanunla değişik 16. maddesi; ‘Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir’ hükmünü içermektedir.
Konuya dair kanun hükmü çok açık olup, Sendika Üyeliğinden ayrılmak isteyen Kamu Görevlisinin, ‘Sendika Üyeliğinden Çekilme Bildirimini’ 4688 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak doldurup imzalayarak görev yaptığı kuruma vermek yoluyla sendika üyeliğinden istifa edebileceğini bildirmektedir.
Herkes tarafından bilindiği üzere, Kamu Görevlileri, tarafsız ve yorumsuz bir şekilde, ilgili Yasa, Yönetmelik vb. ile belirlenen hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle Kamu Görevini ifa etmekle yükümlüdürler. İlgili yasa hükümlerinin uygulanmamasının cezai yaptırımlarının ise yine yasalarla düzenlendiği açıktır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun ‘Ceza Hükümleri’ başlıklı 38.maddesinde;
‘Bu Kanunun;
a) 20, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası,
b) 8, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişiler, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası, ile cezalandırılır’ hükümleri yer almaktadır.
Genel Merkezimizce, Kırıkkale Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü Sayın Abbas ÇANGA hakkında yukarıda ifade edilen bilgiler ve olay anında, olay yerinde tutulan Tutanakta da yazılı olan gerçekler ışığında gerekli Adli Kovuşturma ve İdari Soruşturma işlemlerinin başlatılması hem Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından, hem de Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından 19.01.2009 tarihinde talep edilmiştir.
Kırıkkale Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Yazı İşleri Müdürü Sayın Abbas ÇANGA aleyhine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca T.C. Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın 29.09.2009 tarihinde Genel Başkanımız Osman BİÇER, Genel Mali Sekreterimiz Hasan KURT, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Fatma BORA KOÇAŞ ve Sendikamız Avukatı Sevil CEYLAN ERKAT’ın da katıldığı 2. Celsesinde verilen 29.09.2009 tarih ve 2009/175 Dosya numaralı Karar ektedir.
Karar İçin