SENDİKAMIZ, MALİYE EMEKÇİLERİNİN SORUN VE TALEPLERİNİ GELİR İDARESİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ…

97

” ‘0’ ‘5’


]29 Eylül 2009 tarihinde Gelir İdaresi Başkanı Mehmet KİLCİ ve Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bülent BÜYÜKDIĞAN ile yapılan görüşmeye, Sendikamız adına Genel Başkan Osman BİÇER, Genel Sekreter Döndü TAKA ÇINAR, Genel Örgütlenme Sekreteri Abidin SIRMA, Genel Mali Sekreter Hasan KURT, Genel Hukuk TİS Sekreteri Fatma BORA KOÇAŞ katılmıştır.
Görüşmede, Maliye emekçilerinin sorunları ve sendikamızın çözüm önerilerine ilişkin hazırladığımız dosya (ekli) GİB Başkanlığına sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzca, muhtelif zamanlarda iletilmiş olan sorun ve talepleri bir kez daha görüşerek ve somut bir çözüme kavuşturulması, her türlü yoksunluğa ve adil olmayan ücret ve çalışma ilişkilerine maruz kalan maliye emekçilerinin beklentilerin karşılanması yönündeki talebimizi ilettik.
Yeniden Yapılanma Çalışmaları:
Sendikamızca, 5345 sayılı GİB Teşkilat Yasasının geçici 3. Maddesinin nasıl uygulanacağının Maliye Çalışanları açısından belirsizlik taşıdığı belirtilerek, bu konunun açıklığa kavuşturulması istenilmiş, Teşkilat Yasasında IMF’nin talimatıyla yapılması gündemde olan yeni tasarıya ilişkin ve yapılması planlanan değişikliklerle ilgili bilgi istenilmiştir.
GİB Başkanlığınca, Teşkilat Yasasının geçiş süreci tamamlanmadan önce, muhtemelen Nisan 2010 tarihi itibariyle Yeni Yasa Tasarısının Meclis gündemine getirilebileceğini, zaten Meclise sunulmuş bir tasarının mevcut olduğunu, Hükümetin istemleri doğrultusunda revizyona gidilebileceğini belirtilmiştir. Bununla birlikte, Denetim Birimlerinin Maliye Bakanına bağlanması öngörüldüğünü, ancak GİB Başkanlığına bağlanması gerektiği belirtilmiştir.
Uzmanlık Uygulamaları:
Sendikamızca, uzmanlık uygulamasının çalışanlar arasında eşitsizlik, ayrımcılık ve huzursuzluk yarattığı belirtilerek, çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesi için EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ilkesinin uygulanması, aynı işi yapan emekçilerin aynı ücreti almalarının sağlanmalısı ve açıktan atanan uzmanlarla kurum içerisindeki uzmanlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, Yasanın geçici 3. Maddesi gereği yeni bir uzmanlık sınavı açılıp açılmayacağı sorulmuştur.
GİB Başkanlığınca; Yeni yasal düzenlemeyle bu konuların çözüleceği, 70 üzeri puan anlalar, sınava girip alamayanlar ve sınava giremeyenler ve hiç giremeyecek olanlarla ilgi ciddi bir sıkıntı yaşandığını, çalışanların moral bozukluğu içinde olduklarını belirterek, ücret dengesizliğini ve hiyerarşi bakımından yaşanan sorunları yeni yasa ile düzenleyecekleri ifade edilmiştir. Ayrıca, Ekim ayında alınacak kadro sayısına paralel olarak uzmanlık sınavı açılması yönünde hazırlıkları olduğu da belirtilmiştir.
İş Yoğunluğu, Personel Yetersizliği
Sendikamızca, uzun zamandan beri çok sayıda personel emekli olmasına rağmen, kuruma yeni personel alınmadığı bu nedenle iş yoğunluğu yaşandığı belirtilerek, eksik istihdamın kadrolu personel alımı yoluyla giderilmesi istenilmiştir.
GİB Başkanlığınca; Personel sayısının arttırılması gerektiği ancak, memur istihdamından ziyade, vergi denetmeni ve gelir uzmanı istihdamının gerektiği belirtilmiş, ayrıca Müdür ve Müdür Yardımcılığı pozisyonunun cazip hale getirileceği belirtilmiştir. İş yoğunlaşmasının, personelin ileri yaşta olmasına bağlı olduğu, ancak yaşanan sağlık sorunlarının nedeninin iş ilişkilerindeki ve ücretlerdeki dengesizlik, ast üst ilişkisindeki belirsizlikler olduğu belirtilerek bu sorunların yeni yasal düzenlemeyle çözüleceği belirtilmiştir.
Sürgün ve Soruşturmalar
Sendikamızca, son dönemde GİB’e bağlı işyerlerinde Şube Başkanlarımıza ve sendikal eylemlerimizden dolayı sürgün ve soruşturmalara maruz kaldığımız belirtilerek, bu tür uygulamaların geri alınması istenilmiştir.
GİB Başkanlığınca; Yaşanan istem dışı atama ve soruşturmaların GİB Merkezinin tutumu ve isteği ile gerçekleşmediği, yerel İdarecilerin tutumundan kaynaklandığı ifade edilmiştir.
Sendikamızca, İdarenin sendikal hak ve özgürlükler ile örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere uygun davranması gerektiği vurgulanmıştır.
VHKİ kadroları, Kadro/Derece ilerlemeleri, EK Ödemeler ve diğer Özlük Talepler
Sendikamızca, VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesi, kadro derece ilerlemelerinin sağlanarak hak kayıplarının önlenmesi, yardımcı hizmetlilerin memurluğa sınav açılması, yargı kararları gereği sözlü sınav uygulamalarından vazgeçilmesi, mesai saat ücretlerinin arttırılması, il, ilçeler arası ayrımların kaldırılması, daire dışında çalışan personele kıyafet ve yemek yardımı yapılması talep edilmiştir.
GİB Başkanlığınca, VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesi konusunda henüz net olmadıkları, bu kapsamda on bin personel olduğu ve dolayısıyla kolay olmadığı belirtilerek, bu konudaki çalışmalarının devam ettiği, kadro/derece ilerlemeleri konusunda yaşanan sıkıntıları inceleteceği, yardımcı hizmetlilerin memurluğa geçirilmesi konusunda GİB Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol çalışmalarının yürütüldüğü, çalışmanın bitiminde sınav açılacağı,
Ek Ödemeler ile ilgili bir düzenlemenin Yeni Yasa çalışmalarına paralel yürütüleceği, diğer özlük taleplerle ilgili olarak bir araştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Esnek Çalışma ve Performans Uygulamaları
Sendikamızca, GİB’e bağlı birimlerde, PEYM çerçevesinde, ‘kesintisiz hizmet’, ‘yıldız masa’ uygulaması başlatıldığı, bu uygulamaların çalışanlar arasında dayanışma ilişkilerini zayıflattığı, insan sağlığını olumsuz etkilediği, meslek hastalıklarına yol açtığı, kalp ve kas hastalıklarının yanı sıra psikiyatrik rahatsızlıklar yaşandığı belirtilerek, bu uygulamadan vazgeçilmesi belirtilmiştir.
GİB Başkanlığınca, Teşkilat Yasasında yer aldığı, Orta Vadeli Program’a performans kriterlerini koyduklarını belirtilerek, bu uygulamadan vazgeçemeyecekleri, ancak, uygulamada karşılaşılan sorunların aşılabilmesi yönünde girişimlerde bulunabilecekleri belirtilmiştir.
Çalışma Koşulları ve Çalışma İlişkileri
Sendikamızca, Hizmet binalarının, çalışma yürütülen büroların fiziki koşullarının yetersiz ve kullanılan bilgisayar, masa, sandalye vb. eşyaların sağlığa uygun olmadığı belirtilerek, çalışma koşullarının insan sağlığına elverişli hale getirilmesi ve kamera ile izleme uygulamasına son verilmesi istenilmiştir. Birçok Dairede (Van örneği) vergi denetimlerinin tamamlandığı halde tekrar aynı yerlerde denetleme yaptırıldığı, VD Müdürlerinin Şef’lerle, Şeflerle uzmanlar arasındaki ilişkilerin bozulduğu, idarecilerin tek taraflı ve keyfi yer değiştirme uygulamalarına maruz kalındığı belirtilerek, işyerlerinde yaşanan sorunların çözümünde sendika şubelerimizin taraf kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
GİB Başkanlığınca; Hizmet Binalarının yenilenmesi ve çalışma koşullarının daha uygun hale getirilmesi yönünde uzun zamandır bir çalışma yürütüldüğü belirtilmiştir. Yine, Vergi denetimleriyle ilgili zaman zaman şikayetler geldiğinde, İdarecilerin denetime çıkılan yerleri, tekrar denetletebileceği ama bunun sürekli olmasının mümkün ve doğru olmadığını belirterek, işyerlerinde yaşanan sorunların çözümü konusunda yerel idarecilerle görüşülerek sorunların çözüme kavuşturulmasının uygun olduğu belirtilmiştir.

Dosya İçin Tıklayınız…