SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR, SİVİL SAVUNMA ÇALIŞANLARI TASFİYE EDİLİYOR.

227

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE EMEKÇİLERİ BEKLEYENLER
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun ile; Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılarak Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması sağlanmıştır.
Örgütlenme alanımızda bulunan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün kapatılarak Başbakanlığa bağlı bir Başkanlık kuruluyor olmasını İl müdürlüklerinde görev yapan emekçiler açısından değerlendirmek gerekmektedir. Yasa henüz Tasarı iken tespit ettiğimiz eksiklikler ile taleplerimizin göz önünde bulundurulmaması Hükümetin bu konuda tek taraflı davranarak çalışanları ve örgütlerini dikkate almaması, aslında yasanın hangi ihtiyaçlar üzerinden çıkarıldığını göstermektedir.
Sivil Savunma Müdürlükleri ile Birlik ve Ekiplerde görevli personelin, büyük bir özveri ile, yoğun risk altında görev yaptıkları ve düşük bir ücrete tabi tutuldukları, pek çok haklarının verilmediği bilinmektedir.
Yeni oluşum ile bu müdürlüklerde çalışan personelin maddi ve özlük hakları bakımından, çalışma koşulları ve iş güvenliği açısından mevcut durumdan daha iyi bir konuma getirilmesi gerekli iken Yasa incelendiğinde durumun bunun aksi olduğu görülmektedir.
Başkanlık sadece Merkez Teşkilatı olarak oluşturulmuş olup taşrada görev yapan personel Valiliklere devredilerek tasfiye edilmektedir. Aynı zamanda bu personelin Valilik bünyesinde İl Özel İdaresine bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine devredilmesinden sonra yapacakları iş ve işlemler arasında ‘Vali ve Başkanın vereceği diğer görevler’ eklenerek görev tanımlarında belirsizlik oluşturulmuştur. Sivil Savunma İl Müdürlükleri, Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile Ekipleri yani taşra teşkilatı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine dönüştürülmektedir.
Mevcut durumda Sivil Savunma İl/İlçe müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve Ekiplerinde çalışan personel Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İl Özel İdarelerine devredileceği öngörülmektedir. Ancak Kanuna bağlı cetvellerde Taşra Teşkilatı bulunmadığı gibi taşra teşkilatı kadroları da yer almamaktadır. Bu durumdaki kadrolar boşalıncaya kadar (emeklilik, istifa, tayin..vs) geçerliliğini sürdürecek olup kadrolar boşalınca kendiliğinden iptal edilecektir.
Diğer yandan norm kadro ilkelerinin uygulanacağı belirtilerek, İl Özel İdarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde kadro işlemlerinin yürütüleceği hükmedilmekte, personelin hak kayıplarının nasıl telafi edileceğine dair hüküm bulunmamaktadır.
Acil Durum Yönetimi Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı kadroları ihdas edilmekte olup bu kadrolara açıktan alım yapılacaktır. Uzmanlık ve Uzman Yardımcılığı kadroları 657 sayılı kanuna eklenerek açıktan atananlara ek gösterge, zam ve tazminatlardan faydalanma imkanı tanınmaktadır. Geçici 3.madde ile halen ilgili genel müdürlüklerde görev yapan ve en az dört yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olan personele bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile Afet ve Acil Durum Uzmanlığına atanma olanağı getirilmiştir. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı toplam uzman kadro sayısının %50 sini geçemez denilmektedir. Dolayısıyla, tasarıya ekli cetvelde yer alan 80 adet uzman kadrosunun yarısı kurum içerisinde görev yapılanlara sınav ile verilecektir. Bu kadrolara yapılan atamalarla ücret adaletsizliği iyice derinleşecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Sosyal Güvenlik Kurumlarında olduğu gibi aynı işi yapan emekçiler arasında farklı ücretlendirme uygulanacak ve eşit işe eşit ücret politikası tamamen ortadan kaldırılacaktır.
Arama ve Kurtarma Birlik ve ekiplerinde görev yapan, sivil savunma uzmanı, veri hazırlama, şoför, sağlık memuru, arama kurtarma teknisyeni, veteriner, sosyal çalışmacı gibi kadrolarda görev yapanların mali ve özlük hakları korunmamakta ve bu kadrolara herhangi bir iyileştirme öngörülmemektedir.
Başkanlığın görevlerini yerine getirirken dışarıdan hizmet satınalabileceği hükmüne yer verilerek, taşeronlaştırma ve özelleştirmenin yasal dayanağı oluşturulmaktadır. Bir yandan taşradaki kadroları tasfiye edip kaldırırken diğer yandan öngörülen hizmetin kamu personeli eliyle değil de taşeron firmalar ile satın alınacak olması; sivil savunma hizmetini ileri ki dönemde kamu hizmeti olmaktan çıkararak özel sektöre gördürmenin ön hazırlığıdır.
Kapatılacak müdürlüklerde görev yapan müdürlerin görevleri sona erdirilmekte bunların yerine kamu veya özel sektörde görev alanıyla ilgili tecrübesi olanların atanacağı belirtilmektedir. Burada görev alanı açık olmadığı gibi özel sektörden atama yapılacak olması da kadrolaşmanın önünün açılacağını göstermektedir.
Özetle, bu yasa Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde çıkarılan ve kamusal alanın ve kamu hizmetlerinin daraltılarak ortadan kaldırılmasını amaçlayan yıkım yasalarından biridir.
Kamu Emekçilerinin hak ve kazanımlarını genişletip, büyütmek için bütünlüklü mücadele etmek ve öncelikle öz örgütlerimiz olan Sendikalarımızı büyütmek gerekmektedir.
Kamu hizmetlerinin tasfiyesini durdurmak ve hak kayıplarımızı önlemek örgütlü gücümüz ile mümkündür. Örgütümüzü büyütelim, BES’te örgütlenelim.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Kanun Tasarısına Yönelik Taleplerimiz İçin Tıklayınız.