SENDİKAMIZCA 7 MAYIS 2009 TARİHİNDE TBMM’NDE ÖRGÜTLENME ALANIMIZDA BULUNAN YARGI, NÜFUS VE MALİYE EMEKÇİLERİNİN MALİ HAKLARIYLA İLGİLİ YASA TASARIS

228

22.04.2009 tarihinde TBMM’ne sevk edilen ve TBMM Plan Bütçe Alt Komisyonunda görüşülmeye başlanan ‘Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’ sendikamızca incelemiştir.
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz Yargı, Maliye ve Nüfus emekçilerinin mali haklarını ilgilendiren Yasa Tasarısına yönelik, Sendikamızın tekliflerinin Yasalaşması için 07.05.2009 tarihinde TBMM’de girişimlerde bulunmuştur. TBMM’de sürdürülen çalışmayı, Genel Sekreter Döndü TAKA ÇINAR, Genel Mali Sekreter Hasan KURT, Genel Hukuk TİS Sekreteri Fatma BORA KOÇAŞ yürütmüşlerdir.
Yasa Tasarısının, Sendikamızın örgütlü olduğu iş kolunda bulunan Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin mali haklarını ilgilendiren 29, 30, 35, 37/4. maddelerine ilişkin değişiklik tekliflerimiz gerekçeleri ile birlikte TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Komisyon üyelerine ve Parlamentoda Grubu bulunan Siyasi Parti Grup Başkanlıklarına sunulmuştur.
Sunulan metin için tıklayınız.