MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZ MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YRD. MEHMET ŞİRİN İLE MALİYE EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GÖRÜŞTÜ

274

BİLGİ NOTU
9 Ocak 2009 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuz, Maliye emekçilerinin sorun ve taleplerini, Maliye Bakanı Müsteşar Yardımcısı Sn. Mehmet ŞİRİN ile görüştü. Görüşmeye Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Hukuk TİS Sekreterinden oluşan bir heyetle katılındı.
Görüşme sırasında Maliye Bakanlığı Çalışanlarının son zamanlarda karşılaştıkları sorun ve taleplerine yönelik sendikamızca hazırlanan, örneği ekli dosya Bakanlık yetkililerine sunulmuş olup, belirtilen konuların öncelikli olarak çözüme kavuşturulmasını talep edilmiştir.
Taleplerimize yönelik olarak, sn. Müsteşar yardımcısı tarafından, aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
– İş yükünün azaltılması ve personel ihtiyacının karşılanması bakımından 2009 yılı içinde 1400 A ve B kadrolarında yeni personel istihdam edileceği,
– Hizmet binalarının alt yapı ve fiziki donanımları ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğü,
– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13.maddesine göre ödenmekte olan Ek Ödemelerle ilgili bütünlüklü bir düzenleme yapılması ve tavan puanın yükseltilmesi yönünde girişimlerde bulunulması,
– Bakanlık taşra teşkilatında yemek, lojman sorununun çözümü konusunda fizibilite çalışmaları yapıldığı, Yemekhane kurulamayan birim personelinin, Genel Bütçe dahilindeki Kurum yemekhanelerinin yemekhanelerinden yararlanabilmelerinin mümkün olduğu, Valilik ve Kaymakamlık binalarında temizlik, bakım onarım ve bu sorunların İçişleri Bakanlığı tarafından çözüleceği,
– Fazla Mesai ücretlerinde uygulanan çalışma saatlerinin belirlenmesinde Belediyeler Yasasına göre Nüfus sayımlarında kullanılan yöntem dikkate alınmak suretiyle yeni bir düzenleme yapıldığı, , fazla çalışma sürelerinin belirlenmesinde İl Defterdarlıkları ve yerel birimlere yetki verilmesinin uygun bulunmadığı,
– Bakanlık Merkez ve Taşra birimlerinde çalışan personele VHKİ kadrosu tahsis edilmesi yönünde 2009 yılı içinde sınav açılacağı,
– Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan; Hizmetli, Bekçi, Güvenlik Görevlisi, Şoför, engelli. vb. kadroların çalışma koşulları dikkate alınarak iyileştirici düzenlemeler yapılması, bu kadrolardaki personel eksikliği giderilmesi için personel alınacağı, bu kadrolardaki personelin Memurluğa geçirilmesi için Yükselme sınavı yapılacağı,
– Vergi Dairelerinde görevlendirilen ortak personelin çalışma koşulları, çalışma süreleri, fazla çalışma ücretleri, Vergi Dairelerindeki personele uygulanan oranların uygulanacağı,
– Kefalet Sandığı çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümü için Kanunda bir değişiklik yapılacağı, bu yönde çalışmaların olduğu, Kanun nedeniyle, fazla mesai ücreti ödenemediği, Sayıştay denetiminin söz konusu olduğu, Mükeffel Memurlardan yapılan kefalet sandığı kesintilerinin nemalandırılmasının teknik bir sorun olduğu,
İfade edilmiş olup, Bakanlık Yetkililerine iletilen dosya ayrıntılarıyla ilişikte sunulmuştur.
Sendika olarak taleplerimizin takipçisi olacağımızı belirtiyor, Tüm Maliye Emekçilerini, sorunlarının çözümü ve talepleri için birleşmeye, dayanışma içinde mücadeleyi yükseltmeye ve sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Dosya İçin Tıklayınız