GÜMRÜK MÜSTEŞARI EMİN ZARARSIZ İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYE DAİR BİLGİ NOTU

241

Merkez Yönetim Kurulumuzca, Gümrük Müsteşarı Sn. M. Emin ZARARSIZ ile 14 Mayıs 2008 tarihinde görüşmelerde bulunulmuştur.
Gümrük Çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar ve talepleri ile çözüm önerileri üzerine; Ankara, İzmir, Mersin ve Trabzon Şubelerimizce iletilen görüş ve öneriler çerçevesinde Merkezi olarak hazırlanan dosya Gümrük Müsteşarına sunulmuştur. Sendikamızca sunulan dosya not bilgi ekinde yer almaktadır.Görüşme sırasında, dosyada yer alan her sorun ve Sendikamızın yaklaşımı tek tek iletilmiştir. Gümrük Müsteşarınca ifade edilen görüşler ve gerektiğinde tarafımızca ısrar edilen hususlar konu başlıkları halinde aşağıda belirtilmiştir.1- Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu TasarısıMüsteşarlıkça hazırlanan Teşkilat Yasa Taslağında yer alan ve çalışanlar açısından olumsuzluk içeren konularla ilgili olarak;Gümrük Müsteşarı tarafından; Şef, Memur, VHKİ, Kısım Amiri, Gemici, Muamele Memuru vb. unvanlarda bulunan personelin, pozisyonunda bir değişiklik söz konusu olmadığından, yasa tekniği açısından Taslak maddelerinde değil, Ekli cetvellerde yer verileceği,Kurum yapısıyla ilgili değişikliklerin yeniden yapılanma politikası gereği planlandığı,Mevcut personelin kariyer uzmanlığı olarak değerlendirilen ‘gümrük uzmanlığı’na koşulsuz geçişinin uygun bulunmadığı, ancak bazı kriterler gözetileceği,Gümrük çalışanlarının diğer kamu çalışanlarının birçoğundan daha iyi koşullara sahip olduğu ve 8500 kişinin Müsteşarlığa geçmek için talepte bulunduğu belirtilmiştir.Tarafımızca, düzenlemenin sendikamızın ve çalışanların görüşleri alınarak yeniden ele alınması gerektiği ve değişik kamu kurumlarında çıkarılan Teşkilat Yasalarında, mevcut personelin deneyim ve birikimleri gözetilerek, istihdamı öngörülen uzman kadrolarına öncelikle mevcut çalışanların atanmasına yönelik basit düzenlemeler yapıldığı hatırlatılmıştır.2- Yer Değiştirme YönetmeliğiTaşra personeli açısından, rotasyona tabi personelin atanması ve yer değiştirmesine ilişkin yeniden düzenlenen Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tarafımızdan dile getirilen sorunlara dair, Gümrük Müsteşarınca, gümrük hizmetlerinin daha kolay ve hızlı yapılmasının gerektirdiği tedbirlerin gereği olarak bu düzenlemeye ihtiyaç duydukları, bölgeler belirlenirken belli kriterleri esas aldıkları, atamaların tamamen elektronik ortamda olacağı, dışardan müdahaleye olanak bırakılmayacağı ve adil bir tayin sistemi olacağı belirtilmiştir.Tarafımızca, Yer Değiştirme Yönetmeliğine tabi personelin atamalarına yönelik puanlama esaslarının objektif kriterlere dayandırılması ve puanların Müsteşarlık personelinin görebileceği şekilde bilgisayar ortamında yayımlanmasının açıklık ve şeffaflık ilkesi ve çalışanlardaki güvensizliğin ve tedirginliğin giderilebilmesi bakımından yararlı olacağı ifade edilmiştir.3- Mali Sorunlara) Ek Ücret/Fazla Çalışma ÜcretiFazla çalışma ücreti fazla olduğu için bu ücretin verildiği, ek ücret düşük olduğu için verilemediği, mahsup işlemi yapılmadığı belirtilmiştir. Ayrıca fazla çalışmanın vergiye tabi olduğu, bu nedenle sorun yaşandığı ifade edilmiştir.Tarafımızdan, fazla çalışmanın vergiye tabi olması ve Merkezden dağıtımı yapılan mesai matrahları Muhasebe Müdürlüklerinde maaş matrahları ile birleştirildiğinden, gümrük çalışanlarının ücretlerinden 5 ncı aydan itibaren (%20), 10. aydan itibaren (%27) gelir vergisi kesintisi yapıldığı ve fazla çalışma ücreti dağıtımında adil olmayan bir dağıtım olduğu belirtilerek adil bir ödeme ve vergi kesintilerinin önlenmesine ilişkin bir çalışma yapılması talep edilmiştir.4/B Sözleşmelilerin fazla çalıştırılmasıSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13. maddesine ilişkin, Danıştay 12. Dairesinin 2008/285 sayılı kararı gereği, bu kapsamda çalışan personelin fazla çalışma ücreti almalarına yönelik düzenleme yapılması ve 657/4B sözleşmeli personelin sözleşmelerinde yer alan 3 ve 4. maddelerin kaldırılması talebimize karşılık; Gümrük Müsteşarınca, Kararın kendilerine henüz intikal etmediği, yargı kararının aksine bir tutum alamayacaklarını ve gerekli düzenlemenin yapılacağı belirtilmiştir.4/B kapsamındaki Çözümleyicilerin Maliye Bakanlığında aynı pozisyonda çalışanlarla aynı ücreti almaları yönündeki Maliye Bakanlığına yapılan müracaatın henüz sonuçlanmadığı, Maliye Bakanlığının görüşünün beklendiği ifade edilmiştir.b) PromosyonMüsteşarlık ile Vakıf Bank arasında imzalanan ve 14/06/2007-24-10/2011 tarihleri arasında geçerli olan Protokole göre, 2011 yılına kadar Gümrük personelinin promosyon ücreti alıp almayacağının açıklığa kavuşturulması talebimize yönelik olarak, Gümrük Müsteşarı tarafından, Banka Genel Müdürü ile görüşüldüğü ve bir ilerlemenin olmadığı, kendi dönemlerinde promosyon alınmadığı belirtilerek, protokol karşılıklı olarak imza altına alındığından, tek taraflı iptal edilmesinin mümkün olamayacağı, ayrıca promosyon uygulamasının bankacılık sistemi ve ekonomik politikalar açısından doğru olmadığı ifade edilmiştir. Tarafımızdan 2011 yılına kadar Gümrük personelinin promosyon ücreti alıp almayacağı konusunun hukuksal olarak çözüme kavuşturulması girişimlerinde bulunulacağı belirtilmiştir.4- Gümrük Muhafaza Memurlarının SorunlarıGümrük Muhafaza Amir ve Memurlarının kıyafetlerinin genel yönetmelik çerçevesinde verildiği, yeni bir kıyafet düzeni oluşturulacağı belirtilmiştir. Gümrük Muhafaza Personelinin yıpranma haklarına ilişkin olarak, yasal düzenleme yapıldığı sırada Müsteşarlık olarak girişimde bulunulduğu ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun bulunmadığı ifade edilmiştir.5- Çalışma Koşulları ve Personel Yetersizliği, Görevde YükselmeÇalışma koşulları ve fiziki mekanın iyileştirilmesi çalışmaları doğrultusunda, dağınık bulunan hizmet birimlerinin bir arada bulunmasını sağlamak üzere yeni bir Müsteşarlık binası tesisi yönünde girişimlere başlanıldığı belirtilmiştir.Gümrük hizmetlerinin daha nitelikli ve kısa sürede sunumu bakımından birçok birimde yaşanan personel yetersizliği aşmak üzere 2008 yılı içinde Müsteşarlığa 350 yeni memur alınacağı belirtilmiştir.’Görevde Yükselme Yönetmeliği’ çerçevesinde yapılan unvanda yükselme sınavlarına girebilmek için uygulanmakta olan puanlama kriterleri arasında yer alan ‘takdirname’ kriterinin sübjektif bir hal aldığının tarafımızca ifade edilmesi üzerine; Gümrük Müsteşarınca Çerçeve Yönetmelik ekinde yer aldığı, konunun Başbakanlığa iletilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.