4. OLAĞAN MERKEZ GENEL KURULUMUZDA SEÇİLEN MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZUN MESAJI EKTEDİR…

220

Değerli Büro Emekçileri…11-12-13 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılan 4. Olağan Merkez Genel Kurulumuz sonucunda belirlenen Merkez Yönetim Kurulu olarak Büro Emekçileri Sendikasının tüm üyelerini, emek ve demokrasi mücadelesine katkı sunan tüm kişi, kurum ve mücadele dinamiklerini dostluk ve saygı ile selamlıyor; 4. Olağan Merkez Genel Kurulumuzun yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulumuza göstermiş olduğu güvene teşekkür ediyor ve bu güvene layık olmaya çalışacağımızı belirtiyoruz.Büro Emekçileri Sendikası; Adalet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Danıştay ve Sayıştay’dan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na ve Başbakanlığa bağlı Müsteşarlıklara kadar toplam 42 kurum ve kuruluşta örgütlü onbinlerce üyesiyle çok geniş bir örgütlenme alanına hitap etmekte ve bu nedenle 42 kurum ve kuruluşta çalışan tüm emekçilerin sorun ve taleplerine uygun bir mücadele tarzını oluşturma yolunda ciddi çabalar sergilemektedir.Ülkemizde AKP iktidarı aracılığıyla uygulanan neo liberal politikalar; örgütlü olduğumuz işkollarında da büyük değişimlere yol açmakta, Büro Emekçilerine kadrosuz, işgüvencesiz ve sosyal güvenceden uzak bir çalışma biçimini dayatmaktadır.IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslarüstü sermaye örgütlerince belirlenen ve AKP iktidarınca varılmaya çalışılan hedeflere ulaşabilmek için; emekçiler arasındaki dayanışma duygusunu yok edecek ve rekabeti körükleyerek emekçileri birbirine karşı yarıştıracak Toplam Kalite Yönetimi, Esnek İstihdam, Norm Kadro ve Performans Yönetimi vb. emek düşmanı neo liberal politikalar AKP tarafından tüm emekçilere dayatılmaktadır.Büro Emekçileri Sendikası; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin örgütlediği onbinlerce üyesiyle birlikte Sınıf Bilincini geliştirme ve Sınıf Mücadelesini yükseltme konusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindedir.Büro Emekçileri Sendikası; bu ülkede yaşayan herkes için eşit, nitelikli, parasız, ulaşılabilir Kamusal Eğitim ve Sağlık Hakkı için, halkın tamamının Güvenli Bir Gelecek sahibi olması için, Kamu Emekçilerinin tamamının hiçbir ayrım gözetmeksizin Grev ve Toplu Pazarlık Hakkını elde edebilmesi için üzerine düşen görev ve sorumlukların gereğini sonuna kadar yerine getirme kararlılığını sürdürecektir.Geçmişten günümüze; neo liberal politikaların kabesi olarak bilinen İMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslarüstü sermaye örgütlerinin karşısında ezilen ve mağdur edilen kesimlerin, yoksulların, işsizlerin, kadınların, gençlerin yanında yer alma ve küresel saldırılara karşı enternasyonal dayanışmanın sağlanması yönünde sendikamızın çabaları sürdürülecektir.Büro Emekçileri Sendikası bu ülkede yaşayan insanların aidiyet hissettikleri tüm farklılıkları bir zenginlik olarak değerlendirmekte ve Eşit Özgür ve Demokratik bir Ülkede Kardeşçe, Barış İçinde Birarada Yaşama iradesini güçlendirmek için mücadele etmektedir.Bizler Merkez Yönetim Kurulu olarak açık, demokratik, katılımcı ve mücadeleci bir sendikal politikayı, tüm emek ve demokrasi güçleriyle birleştirmeye, büyütmeye ve güçlendirmeye özen göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle bir önceki dönemde görev ve sorumluluk almış her düzeydeki Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerimize, İşyeri Temsilcilerimize, Aktivistlerimize, Üyelerimize teşekkür ediyor ve görev süremiz boyunca tüm örgütümüzün eleştiri ve önerilerine açık olacağımızı ifade ederek, tüm Şube ve Temsilciliklerimizin katkılarıyla hem nicel, hem de nitel anlamda örgütümüzü büyüteceğimize, mücadelemizi yükselteceğimize olan inancımızla; saygılar sunuyoruz.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU