SGK BAŞKANLIĞI’NDAN KURUM ÇALIŞANLARINI MAĞDUR EDEN KONTROL MEMURLUĞU YÖNETMELİĞİNİN VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİK.

253

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA5502 sayılı Yasanın 25.05.2006 tarihinde yürürlüğe girmesiyle beraber, SGK Yönetim Kurulu sağlıklı yapılanmaya hizmet edebilmesi için bir dizi yönetmelikler çıkartmıştır. Ancak, 20 Temmuz 2007 tarihinde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu Yönetmeliği ve 19.08.2007 tarihinde yayınlanan Görevde Yükselme Yönetmeliği uygulamaya konulduğunda, sağlıklı yapılanmanın uzağında işyerlerinde sıkıntı ve mağduriyet yarattığı gözlemlenmiştir. Şöyle ki;5502 Sayılı Yasanın 31. Maddesinde ‘Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim ve taramalarda görevlendirilmek üzere sosyal güvenlik kontrol memurları, görevleriyle ilgili kayıt ve belgeleri inceleme yetkisine sahiptir. Sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az üç yıl görev yapmış olmak, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve açılacak sınavda başarılı olmak şartları aranır’ denilmektedir.Yine aynı Yasanın 41. Maddesinde ‘Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile Kurum personelinin işe alınma, atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki ve sorumlulukları Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir. Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmelikler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur’ denilmektedir.5502 sayılı Yasanın ilgili maddelerinde görüleceği üzere, kontrol memurluğu için yaş şartı bulunmamaktadır. Zaten tüm kamu kurumlarındaki uygulamalarda kurum içi görevde yükselme sınavlarında yaş şartının bulunmamasıdır. Dolayısıyla çıkarılan yönetmeliklerin Kanuna aykırı olmaması gerektiğinden, ilgili yönetmeliğin düzeltilmesi yerinde olacaktır. Çünkü kuruma yıllarca hizmet etmiş üniversite mezunu birçok çalışan için adaletsiz bir uygulama olduğu gibi, çalışanların şevkini de kırmıştır.Ayrıca, yine devredilen kurumlarda mevcut olup, 5502 sayılı Yasada olmayan veznedar, santral memuru, ambar memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, şoför ve güvenlik memuru kadrolarının bugüne kadar değiştirilmemiş olması ve Yönetmelikte bu kadrolara yer verilmemesi, işyerlerinde çalışanları mağdur etmiş ve çalışma barışını zedelemiştir. Var olan belirsizliğin giderilememiş olması, gelecekte ne olacağım endişesini beraberinde getirmiştir.Bu nedenle, yaş sınırlamasının kaldırılarak, Kontrol Memurluğu Yönetmeliğinin bir an önce 5502 sayılı Yasaya uygunluğunun sağlanması, ayrıca veznedar, santral memuru, ambar memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni, daktilograf, şoför ve güvenlik memuru kadrolarında bulunan çalışanların, kadro düzenlemelerinin yapılarak bu konudaki hak kayıplarının önlenmesi, Kuruma yıllarca hizmet etmiş, çalışanların umutlarını yaşatacak, çalışma şevkini artıracaktır.Sendika olarak duyarlılığımızın devam edeceğini belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.