18.08.2005 – SENDİKAMIZ TÜZÜĞÜ İLE İLGİLİ AÇILAN HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

233

18.08.2005 – SENDİKAMIZ TÜZÜĞÜ İLE İLGİLİ AÇILAN HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Sendikamız tüzüğünün “Amaçlar” başlıklı 2 nci maddenin (h) bendinde yer alan “Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeleri arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı, üyelerinin kültürlerini geliştirmeyi, ana dillerini kullanmayı” amaçlar ifadesi nedeni ile sendikamız Merkez Yönetim Kurulu üyeleri hakkında hazırlık soruşturması başlatılmıştı.


Soruşturma evrakının incelenmesi neticesinde, sendikamızın verdiği savunmalarda ve ifadelerde belirtilen gerekçeler de dikkate alınarak, “4771 Sayılı Yasanın 11 nci maddesi hükmü ve ülkemizde çeşitli dillerin konuşulmakta olduğu gerçeği dikkate alındığında, sendikanın tüzüğünde yer alan “ana dillerini kullanmayı” istemesi nedeniyle sendika hakkında kapatma davası ve üyeler hakkında kamu davası açılmasının hakka uygun düşmeyeceği” değerlendirmeleri yapılarak, soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Savcılığınca 11.08.2005 tarihli karar ile kovuşturma yapılmasına gerek olmadığı yönünde karar verilmiştir.


Sendika tüzüklerinde yer alan amaç ve ilkeler, esas itibariyle düşüncenin toplu olarak ifade edilmesidir. Dolayısı ile sendikamız tüzüğüne yönelik başlatılan hazırlık soruşturması en başından hukuk dışı ve antidemokratik bir girişimdi, takipsizlik kararını bu yönüyle, yanlıştan geri dönülme olarak değerlendiriyoruz.


Anadilde eğitim ve öğrenim hakkı temel insan hakkıdır. Türkiye?de demokrasinin inşası, kendi halkı ile barışık olmayla mümkündür. Red ve inkar politikaları ve “düşünmezsen yoktur” anlayışı artık günümüzde iflas etmiştir. İnkar, imha ve yok sayma politikalarının sonuçlarını acıyla, yoksullukla tüm ülke halkı olarak yaşadık.


Ülkemiz bir medeniyetler ve kültürler mozayiğidir. Bu nedenledir ki farklı kimlik, kültür ve dilleri bir zenginlik olarak değerlendiren sendikamız, aynı zamanda evrensel bir insani hak olan düşünceyi ifade etme özgürlüğünü kullanarak “..üyelerinin anadillerini kullanmaları” ibaresine tüzüğünde yer vermiştir.


Ekonomik, özlük ve sosyal haklar mücadelesini, demokrasi mücadelesinden ayırmayan sendikamız, demokratik hakların kullanımı ve geliştirilmesi yönünde kararlı tutum almaya devam edecektir.

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ